Các phòng ban 

 

THÔNG TIN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

VĂN PHÒNG

CHÁNH VĂN PHÒNG: Đặng Kim Lâm

Thông tin liên lạc

Điện thoại cơ quan : 063.3549106

Điện thoại di động : 0633.971 788

Email lamdk@lamdong.gov.vn

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG:Nguyễn Hoàng Vũ

Thông tin liên lạc

 Điện thoại cơ quan : 063.3549103

 Điện thoại di động : 0966.939.668

 Email :vunh@lamdong.gov.vn

 

 

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

Văn phòng Ban Quản lý là bộ máy giúp việc của lãnh đạo Ban; có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban quản lý điều hành và tổ chức các hoạt động chung của Ban Quản lý, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Các nhiệm vụ chung

a) Tham mưu xây dựng dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý; Văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý; Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc; Các văn bản trong chỉ đạo điều hành trong một số lĩnh vực được phân công để tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu, tổ chức thực hiện việc cung cấp  thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các văn bản hành chính.

c) Quản lý bộ phận một cửa, tham mưu các văn bản thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng dẫn, tiếp nhận các thủ tục hành chính của Ban Quản lý.

d) Tham mưu tổ chức thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Tham mưu quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

e) Tham mưu về công tác pháp chế của Ban quản lý.

g) Tham mưu trong công tác thi đua khen thưởng của Ban quản lý, khối thi đua Tây nguyên và các tỉnh Duyên hải miền Trung, Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp.

h) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.

i) Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý giao.

2. Công tác quản lý đầu tư:

a) Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b)Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định;

c) Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất- kinh doanh trong các khu công nghiệp theo quy định; Báo cáo về tình hình: thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước.

d) Tham mưu về công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

đ) Phối hợp cùng với bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ xử lý, cập nhật thông tin, dự án trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định;

e) Tham gia, phối hợp tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

3. Công tác kế hoạch tổng hợp:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển khu công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và vốn đầu tư phát triển;

b) Rà soát cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực được phân công;

c) Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển khu công nghiệp;

d) Xây dựng Dự thảo Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp;

đ) Xây dựng kế hoạch, rà soát, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản lý.

e) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các Chương trình hợp tác, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp các tỉnh, thành phố và tham gia Hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết theo định kỳ.

g) Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư theo kế hoạch; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý giao.

 

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ

 

TRƯỞNG PHÒNG: Nguyễn Quang Đạt

Thông tin liên lạc

Điện thoại cơ quan : 063.3549 105

Điện thoại di động : 0913.684.679

Email datnq@lamdong.gov.vn

 

 

PHÓ PHÒNG: Võ Thị Tuyết Nhung

Thông tin liên lạc

Điện thoại cơ quan : 063.3549 105

Điện thoại di động : 0983.412 101

Email nhungvtt@lamdong.gov.vn

 

 

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

Phòng Nghiệp vụ là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban trong công tác quản lý các lĩnh vực: lao động; tài nguyên và môi trường, quy hoạch; đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp và của doanh nghiệp khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng bên ngoài phục vụ cho khu công nghiệp tại các khu công nghiệp; quản lý doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Về quản lý Doanh nghiệp:

a) Lĩnh vực Doanh nghiệp

- Tham mưu tổ chức thực hiện việc phối hợp với các sở ngành, địa phương về chương trình khuyến công, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hoá, thuế tài chính với các doanh nghiệp.

- Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

 - Hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn khuyến công, vay phát triển công nghiệp hỗ trợ; đổi mới quy trình công nghệ; mở rộng thị trường, vùng nguyên liệu liên kết tiêu thụ sản phẩm...

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Lãnh đạo Ban Quản lý và các Bộ, ngành liên quan;

c) Tham gia cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan hòa giải các tranh
chấp kinh tế giữa các doanh nghiệp. Tiếp nhận, xử lý các trường hợp tạm ngừng hoặc ngừng sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong khu công nghiệp;

2. Về quản lý Quy hoạch và Xây dựng

a) Dự thảo đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

b) Phối hợp xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh để thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng.

c) Biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng.

d) Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;

đ) Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, đối với các dự án nhóm B, C, thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp.

e) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy Ban nhân dân tỉnh và tổ chức kiểm tra, tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

g) Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về xây dựng và theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra, tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng đối với các dự án xây dựng trong khu công nghiệp; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo quy định của pháp luật về xây dựng.

h) Phổ biến, hướng dẫn, việc thực hiện quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quy hoạch; xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp và của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng bên ngoài phục vụ cho khu công nghiệp.

i) Phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự có liên quan tới khu công nghiệp.

k) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tinh hình thưc hiện nhiệm vụ trong lĩnh quy hoạch, xây dựng với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng.

l) Phối hợp tham mưu nội dung hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và Quy hoạch, đầu tư phát triển khu công nghiệp.

m) Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận thuộc lĩnh vực xây dựng trong khu công nghiệp theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, Ủy han nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

n) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch và xây dựng.

o) Rà soát, tham mưu bổ sung sửa đổi các thủ tục hành chính và quy trình ISO thuộc lĩnh vực quản lý quy hoạch và xây dựng.

3. Về quản lý Tài nguyên và Môi trường:

a) Công tác quản lý tài nguyên, bất động sản

- Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. 

- Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp.

- Phối hợp cùng Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp trong việc quản lý, sử dụng đất đai trong các khu công nghiệp đúng mục đích và có hiệu quả như: Quy hoạch sử dụng đất các khu công nghiệp; xem xét hồ sơ và thủ tục giới thiệu đất, cho thuê lại đất cho các nhà đầu tư; giám sát và kiểm tra việc thực hiện theo luật đất đai về tình hình sử dụng đất tại các khu công nghiệp và phối hợp thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp khu công nghiệp; đề xuất cấp thẩm quyền xử lý sai phạm về quản lý sử dụng đất đai.

- Phối hợp tham mưu xác định đơn giá thuê đất, thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp do các Sở, ngành liên quan trong tỉnh tổ chức.

- Quản lý, khai thác nước mặt và nước ngầm trong các khu công nghiệp.

b) Công tác quản lý môi trường

- Bố trí bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường để tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ môi trường khu công nghiệp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định bảo vệ môi trường; phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; huy động lực lượng ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường tại các khu công nghiệp.

- Công khai thông tin về bảo vệ môi trường khu công nghiệp; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi khu công nghiệp.

- Phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Thực hiện các nội dung quản lý và bảo vệ môi trường khu công nghiệp khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền.

4. Về Quản lý Lao động:

a) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

c) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

e) Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

g) Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

h) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

5. Thực hiện tổng hợp xử lý thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của UBND tỉnh, Bộ, ngành trong lãnh vực được giao.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý giao.

  

CÔNG TY PTHT KCN LỘC SƠN - PHÚ HỘI

 

 

GIÁM ĐỐC:  Lê Hải Ninh

Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3678 515

       Điện thoại di động : 0916.812.640

       Email ninh.lehai@yahoo.com.vn

 PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Bùi Ngọc Quỳnh

Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3711 028

       Điện thoại di động : 0918.076 380

       Email ngocquynhkcnlocson@yahoo.com.vn  


PHÓ GIÁM ĐỐC: Võ Văn Hậu

 Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3678515

       Điện thoại di động : 0989.200 272

       Email hauvv@lamdong.gov.vn

 

 

 NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

1. Vận động các nhà đầu tư vào khu công nghiệp trên cơ sở dự án khả thi và quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

2. Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư vào khu công nghiệp bao gồm giới thiệu vị trí đất cho nhà đầu tư, lập thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thủ tục xây dựng các khu tái định canh, tái định cư.

3. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng để phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, trình Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

4. Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch, thiết kế và tiến độ được duyệt.

5. Tính toán phí đầu tư xây dựng hạ tầng để đề xuất chính sách cho thuê sử dụng hạ tầng đối với nhà đầu tư, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng với sự thỏa thuận của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

6. Ký kết hợp đồng cho các nhà đầu tư thuê lại đất theo đơn giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cùng với các chính sách hỗ trợ và ưu đãi hiện hành. Thực hiện các khoản thu, chi tài chính theo đúng quy định của nhà nước.

7. Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động. Bảo đảm các vấn đề về vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, môi trường sinh thái cho cả khu công nghiệp.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và hàng năm cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo quy định quản lý và đầu tư xây dựng hiện hành.

9. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án khu công nghiệp theo quy định về quản lý và đầu tư xây dựng hiện hành.

10. Tổ chức tư vấn và giám sát thi công các công trình dân dụng – công nghiệp, các dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông, thủy lợi.

11. Thực hiện nhiệm vụ công ích, công cộng, dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp và các tổ chức khác phù hợp với tình hình phát triển khu công nghiệp.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao, Ban quản lý các khu công nghiệp giao.