Cơ cấu tổ chức 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG