Công khai số liệu dự toán ngân sách 

STT Tên Báo cáo Năm Báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/ Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1

Công khai số liệu dự
toán năm 2019

2019

185/QĐ-UBND

29/01/2019

185/QĐ-UBND

 

2

 

3

 

4

 

 

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20