Công khai số liệu quyết toán ngân sách 
STT Tên Báo cáo Năm Báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/ Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1  Công khai số liệu
công khai quyết toán
thu, chi ngân sách nhà nước trên địa
bàn; quyết toán thu chi ngân sách địa
phương năm 2017
 2019    184/QĐ-UBND  29/01/2019  184/QĐ-UBND
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20