Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Công khai TTHC

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017

 

STT

ĐƠN VỊ

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM QĐ CÔNG BỐ

Số TTHC

Cấp Sở , ngành

1

Ủy ban nhân dân tỉnh

QĐ 2188/QĐ-UBND ngày 10/10/2017

44 TTHC

2

Sở Tài chính

QĐ 156/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

26 TTHC (5 TTHC bãi bỏ)

QĐ 2025/QĐ-UBND ngày 21/9/2017

7 TTHC

3

Sở Thông tin và Truyền thông

QĐ 569/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

46 TTHC

4

Sở Nội vụ

QĐ 2475/QĐ-UBND ngày 8/11/2016

58 TTHC

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

QĐ 2540/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

39 TTHC

6

Sở Tư pháp

QĐ 2065/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

9 TTHC

QĐ 2517/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

162 TTHC

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

QĐ 1684/QĐ-UBND ngày 3/8/2016

84 TTHC

8

Sở Y tế

QĐ 983/QĐ-UBND ngày 8/5/2017

6 TTHC

QĐ 1714/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

12 TTHC

QĐ 2514/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

35 TTHC

9

Sở Ngoại vụ

QĐ 2543/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

12 TTHC

10

Sở Xây dựng

QĐ 157/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

42 TTHC

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

QĐ 1468/QĐ-UBND ngày 04/7/2017

4 TTHC

QĐ 1748/QĐ-UBND ngày 09/8/2017

57 TTHC

QĐ 1696/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

19 TTHC

QĐ 2662/QĐ-UBND ngày 10/12/2015

10 TTHC

QĐ 1574/QĐ-UBND ngày 23/7/2015

13 TTHC

12

Sở Khoa học và Công nghệ

QĐ 1687/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

41 TTHC

13

Sở Công thương

QĐ 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

45 TTHC (2 TTHC bãi bỏ)

14

Thanh Tra tỉnh

QĐ 1790/QĐ-UBND ngày 11/8/2017

10 TTHC

15

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

QĐ 2257/QĐ-UBND ngày 18/10/2017

112 TTHC

16

Ban Dân tộc

QĐ 2542/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

3 TTHC

17

Ban quản lý các Khu công nghiệp

QĐ 1686/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

4 TTHC

QĐ 2066/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

10 TTHC

18

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

QĐ 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

49 TTHC

19

Sở Giao thông Vận tải

QĐ 1715/QĐ-UBND ngày 3/8/2017

13 TTHC (1 TTHC bãi bỏ)

20

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QĐ 2515/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

105 TTHC

Cấp huyện

1

Lĩnh vực LĐTBXH

QĐ 159/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

31 TTHC

2

Lĩnh vực Nội vụ

QĐ 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

38 TTHC

3

Lĩnh vực Tư pháp

QĐ 902/QĐ-UBND ngày 26/4/2017

27 TTHC

4

Lĩnh vực Giáo dục

QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

32 TTHC

5

Lĩnh vực Thanh tra

QĐ 1790/QĐ-UBND ngày 11/8/2017

10 TTHC

6

Nông nghiệp

QĐ 2258 /QĐ-UBND ngày 18/10/2017

37 TTHC

7

Thông tin và Truyền thông

QĐ 568/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

6 TTHC

8

Lĩnh vực đất đai

QĐ 2029/QĐ-UBND ngày 23/9/2015

13 TTHC

QĐ 2513/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

15 TTHC

9

Lĩnh vực văn hóa, gia đình và du lịch

QĐ 2516/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

19 TTHC

10

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

QĐ 2518/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

2 TTHC

11

Lĩnh vực tài nguyên nước

QĐ 2167/QĐ-UBND ngày 02/12/2014

1 TTHC

11

Lĩnh vực môi trường

QĐ 140/QĐ-UBND ngày 20/01/2016

2 TTHC

Cấp xã

1

Lĩnh vực LĐTBXH

QĐ 160/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

27 TTHC

2

Lĩnh vực Nội vụ

QĐ 166/QĐ-UBNDngày 20/01/2017

11 TTHC

3

Lĩnh vực Tư pháp

QĐ 903/QĐ-UBND ngày 26/4/2017

32 TTHC

4

Lĩnh vực Giáo dục

QĐ 1632/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

5 TTHC

5

Lĩnh vực Thanh tra

QĐ 1790/QĐ-UBND ngày 11/8/2017

8 TTHC

6

Lĩnh vực Nông nghiệp

QĐ 2259/QĐ-UBND ngày 18/10/2017

5 TTHC

7

Lĩnh vực Xây dựng

QĐ 2312/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

2 TTHC bãi bỏ

8

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

QĐ 2519/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

2 TTHC

9

Lĩnh vực đất đai

QĐ 1915/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

1 TTHC

 Liên kết các sở ban ngành

 Liên kết các huyện, thành phố

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam