HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG TIẾP CẬN NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG NĂM 2020 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa,…

Đồng thời để việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ và thời gian theo quy định, ngày 29 tháng 10 năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng tiến hành khảo sát thực tế tại 03 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu hỗ trợ (02 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Lộc Sơn và 01 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phú Hội) với mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng, thời gian hỗ trợ 5 năm, hình thức hỗ trợ cho vay không tính lãi. Mặc dù kinh phí hỗ trợ không nhiều nhưng kịp thời động viên và tạo động lực cho các doanh nghiệp.

Sau khi khảo sát cụ thể các đề án khuyến công đăng ký năm 2020 của các đơn vị, trên cơ sở đó Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổng hợp báo cáo Sở Công thương tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ thông báo kết quả đến từng doanh nghiệp được nhận hỗ trợ/.

                        Phòng Nghiệp vụ