Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2019 

Chiều ngày 19/6/2019, Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm S – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng tham dự có lãnh đạo các Sở , ngành : Kế hoạch & Đầu tư; Tài Nguyên & Mội trường; Tài chính; Xây dựng; Công Thương; Lao động, Thương binh & xã hội; Cục thuế; Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các Công ty PTHT KCN, các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý.


Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp (Ban quản lý)  đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai tương đối toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ: tiếp tục đề xuất đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KCN đến 2020 trên địa bàn Lâm Đồng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KCN Phú Hội và quy hoạch KCN Lộc Sơn; tăng cường chỉ đạo các Công ty PTHT KCN đầu tư xây dựng hạ tầng KCN theo kế hoạch đầu tư công; thực hiện tốt công tác CCHC; thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp...Hoạt động của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2019 có sự tăng trưởng, tổng doanh thu đạt 4.464,42 tỷ đồng (194,105 triệu USD) tăng 20,36% so với cùng kỳ, bằng 60,66% so với kế hoạch; tr.đó: xuất khẩu đạt 113,77 triệu USD ≈ 3.076,71 tỷ đồng tăng 27,47% so với cùng kỳ, bằng 56,88% so với kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc như: bồi thường, giải phóng mặt bằng còn kéo dài; quản lý, sử dụng đất tại các doanh nghiệp chưa đúng tiến độ; chưa được bố trí vốn đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Phú Hội; chưa triển khai dự án nhà ở công nhân; một số dự án còn phát sinh sự cố về môi trường (mùi hôi) gây ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp lân cận tại KCN Phú Hội...

Nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2019 được Ban quản lý xác định cần tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, những tồn tại trong thời gian qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2019. Một số nhiệm vụ chủ yếu là: Trong công tác quy hoạch, tiếp tục tham mưu, đề xuất HĐND,UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Chính Phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch  phát triển KCN đến 2020 trên địa bàn Lâm Đồng làm cơ sở để Ban quản lý triển khai thủ tục thành lập KCN mới (KCN Phú Bình, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); đồng thời tiếp tục triển khai Đề án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KCN Phú Hội và quy hoạch khu công nghiệp Lộc Sơn. Tiếp tục chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng KCN triển khai và hoàn thành các hạng mục xây dựng  đã được phê duyệt song song với việc giải ngân. Phối hợp với UBND thành phố Bảo Lộc, UBND huyện Đức trọng chỉ đạo các Công ty PTHT Khu công nghiệp thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB và giải quyết dứt điểm các tồn tại trước đây. Thực hiện rà soát, đôn đốc và thu hồi các dự án chậm hoặc không có khả năng triển khai thực hiện, các dự án ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2019 tại 02 KCN. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019...


Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lý trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ đạo Ban quản lý tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2019; phối hợp tốt với các Sở, ngành liên quan giải quyết một số vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển các khu công nghiệp của tỉnh; cụ thể:

 Những việc cấp bách cần giải quyết ngay trong tháng 6/2019: (1). Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá cho thuê đất tại KCN Đức Trọng và KCN Lộc Sơn. (2). Sở Tài Nguyên & Mội trường tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ra Nghị quyết đưa KCN-Nông nghiệp Tân Phú ra khỏi quy hoạch KCN và đưa KCN Phú Bình vào quy hoạch phát triển các KCN Lâm Đồng đến năm 2020. Đồng thời, Ban quản lý phối hợp Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KCN Phú Hội và quy hoạch khu công nghiệp Lộc Sơn. (3). Ngành thuế căn cứ theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn cho các doanh nghiệp/nhà đầu tư tại các KCN thực hiện việc ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định...

Những việc tiếp tục giải quyết trong tháng 7 và 06 tháng cuối năm 2019: (1). Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát vốn các dự án được phân bổ trong năm 2019 chưa thực hiện để điều chuyển kinh phí triển khai đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Phú Hội, điều chuyển vốn đầu tư hạng mục nhà ở công nhân để thảm nhựa một số đường nhánh cũ tại KCN Lộc Sơn. Các công ty PTHT KCN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục đang thi công và giải ngân theo quy định. (2). Thống nhất chủ trương, để các Công ty PTHT KCN xây dựng phương án cụ thể thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại theo quy hoạch đã được phê duyệt (KCN Lộc Sơn 17 ha; KCN Phú Hội 21 ha). Bên cạnh đó, các công ty PTHT KCN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết dứt điểm những tồn tại cũ trong công tác bồi thường, GPMB. (3). Phối hợp Sở Xây dựng tạo điểu kiện thuận lợi thu hút đầu tư xây dựng nhà ở công nhân (giai đoạn 1) tại các KCN.  (4). Xây dựng cơ chế sử dụng phí hạ tầng để nâng cấp các tuyến đường nội bộ trong KCN. (5). Sở Tài Nguyên & Mội trường hướng dẫn UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo xử lý men vi sinh hàng tuần tại bãi rác thôn Pré cạnh KCN Phú Hội; sớm thực hiện việc di dời bãi rác thôn Pré sang khu xử lý rác thải tập trung tại xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, nhằm tránh gây ô nhiễm cho các doanh nghiệp đanh hoạt động….

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2019 để hoàn thành mục tiêu đặt ra về xây dựng phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp