TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “M ột số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16/4/2018 về “thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thực hiện nghiêm túc theo quy trình, xây dựng và hoàn thành Đề án đảm bảo theo tiến độ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng với cơ cấu tổ chức còn 02 phòng (giảm 03 phòng) là Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ, có hiệu lực từ ngày 10/9/2019.

Triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức trong quá trình tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy; đồng thời thực hiện quy trình bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy định. Đến ngày 16/9/2019, 02 tổ chức mới của Ban Quản lý các khu công nghiệp là Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ đã ổn định cơ cấu tổ chức và tiếp tục hoạt động có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                           Phòng Nghiệp vụ