CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2011-2020 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1679/UBND-TH ngày 03/4/2013; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 16/4/2013 Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã nghiên cứu, tổng hợp xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đối với nhiệm vụ phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Từ thực tế triển khai công tác phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua; Ban Quản lý xác định một số kế hoạch hành động trọng tâm:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, nâng cao chất lượng quản lý thông qua việc thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ các cam kết của Việt Nam với các thành viên WTO và lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ CBCCVC;

Tăng cường công tác thu hút đầu tư lấp đầy diện tích đất công nghiệp;

Tập trung đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, đầu tư  xây dựng và chất lượng công trình xây dựng;

Phát triển công nghiệp gắn liền với công tác cải thiện, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường khu công nghiệp và (5) Tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh; chú trọng vận động, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất các ngành sản xuất có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn từ nguồn nguyên liệu thế mạnh của địa phương như chế biến cà phê, trà, dệt may, chế biến rau, củ, quả,…; phát triển sản xuất các mặt hàng có tiềm năng, có giá trị gia tăng cao; nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh, không bị hạn chế về thị trường hoặc vào các thị trường còn nhiều tiềm năng.

Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015 lấp đầy diện tích đất công nghiệp tại KCN Phú Hội và KCN Lộc Sơn. Từ 2014-2020 tập trung công tác mời gọi, chuẩn bị đầu tư xây dựng & kinh doanh kết cấu hạ tầng, đồng thời mời gọi nhà đầu tư thứ cấp vào KCN- Đô thị Tân Phú; tiếp tục triển khai các thủ tục để bổ sung quy hoạch KCN – Đô thị Đại Lào. Tập trung Phát triển KCN đảm bảo nguyên tắc đồng bộ từ khâu đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng trong và ngoài KCN (bao gồm hệ thống đường giao thông; cấp điện, nước, cây xanh; hệ thống xử lý chất thải; các dịch vụ tiện ích công cộng, nhà ở cho công nhân KCN) đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường, các tiện ích công cộng phục vụ KCN ngày càng hoàn thiện nhằm đảm bảo tiêu chí phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.