NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 

Bộ luật Lao động 2012 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ 01/5/2013. Bộ luật lao động 2012 gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động hiện hành (223 điều). Chính phủ dự kiến sẽ ban hành khoảng 10 Nghị định hướng dẫn một số nội dung thi hành Bộ luật Lao động 2012.
            
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lâm Đồng đề nghị các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp chủ động nghiên cứu thực hiện và lưu ý một số nội dung mới (theo Công văn hướng dẫn số 259/KCN ngày 31/5/2013).