Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của 

Sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành, Ban quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết từ đội ngũ cán bộ công chức trong Ban quản lý đến các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp KCN, đồng thời xây dựng Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết.

Một số kết quả đạt được như sau:

Tính đến tháng 03-2013  đã có 03 khu công nghiệp được thành lập, trong đó: có 02 KCN (Lộc Sơn và Phú Hội) đi vào hoạt động; KCN-ĐT Tân phú đang lập thủ tục đầu tư. Tại 2 KCN đang hoạt động có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 15 dự án FDI; vốn đăng ký: 2.213,63 tỷ đồng và 51,61 triệu USD; diện tích đất thuê: 126,94 ha, lao động đăng ký: 6.681 người. Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh là 23 DN (07 DN ngưng hoạt động) với tổng số lao động: 832 người, trong đó: Lao động nữ : 420 người; lao động ngoài tỉnh: 185 người, chiếm tỷ lệ 22%.

Các khu công nghiệp của tỉnh đã có 9 tổ chức công đoàn cơ sở doanh nghiệp, tập hợp được 678 đoàn viên.

Ban quản lý các khu công nghiệp thường xuyên phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, TP, các huyện phổ biến, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho công nhân lao động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, tổ chức phát động “Tháng công nhân” , tham dự cuộc thi viết tìm hiểu về “Công đoàn Việt Nam 80 năm - Một chặng đường lịch sử”; tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào công nhân lao động giỏi, phong trào văn hóa, thể thao…

Ban quản lý các KCN đã xây dựng kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực các khu công nghiệp năm 2013 và giai đoạn 2012 – 2017 nhằm phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo nghề cho người lao động.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, lao động được lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Ban quản lý đã triển khai các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu, Luật BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp tới các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp khu công nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp Luật Lao động như: Xây dựng và đăng ký thang bảng lương, Quy chế trả lương, xây dựng và đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định mức tiền ăn giữa ca... Thu nhập của người lao động hàng năm được nâng lên: năm 2008 tiền lương bình quân của công nhân là 1.586.000 đồng/ người/tháng, đến nay lương bình quân của công nhân tăng hơn gấp đôi so với năm 2008. Công tác đào tạo nghề, và thu hút lao động được chú trọng, bình quân mỗi năm thu hút khoảng gần 150 lao động vào làm việc trong các doanh nghiệp KCN.

Bên cạnh đó công tác phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật cho công nhân được quan tâm, hàng năm Ban quản lý đều tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư (chủ doanh nghiệp) để lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp.

Công tác đào tạo, đào tạo lại nghề cho công nhân, lao động được chú trọng triển khai. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, lao động được quan tâm thực hiện. Mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp ngày càng được củng cố. Công tác phát triển đoàn viên trong công nhân, lao động ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng hơn. Cấp ủy đảng của Ban quản lý , các tổ chức công đoàn đã quan tâm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp . Tổ chức công đoàn hiện có tại doanh nghiệp có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả, nhận thức của cấp ủy Đảng, đảng viên, cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, lao động và các doanh nghiệp khu công nghiệp đã được nâng lên. Cấp ủy và lãnh đạo Ban đã có nhiều biện pháp nhằm giúp các doanh nghiệp chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân KCN ngày càng lớn mạnh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật cho công nhân, lao động; động viên công nhân, lao động tích cực sản xuất, học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, lao động tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như:

Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết đến với doanh nghiệp còn chậm, chưa thường xuyên. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chưa thực sự quyết liệt, chưa thường xuyên quan tâm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và trực tiếp đến đông đảo công nhân, lao động. Nhận thức của một số công nhân, lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, việc am hiểu về chính sách, pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, giác ngộ giai cấp, tác phong công nghiệp của công nhân còn nhiều hạn chế.

Vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống của công nhân, lao động, nhất là công nhân ở ngoài tỉnh còn nhiều khó khăn. Hạ tầng phục vụ đời sống văn hóa cho công nhân, lao động KCN chưa được đầu tư . Công tác bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động tuy có tiến bộ, nhưng tai nạn lao động vẫn còn xảy ra, bệnh nghề nghiệp vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Tình trạng  nhà ở cho công nhân vẫn đang là những vấn đề khó khăn, công nhân KCN đa số phải thuê nhà tư nhân ngoài KCN để ở,  phần nào ảnh hưởng đến thu nhập và sinh hoạt, làm việc.

Công tác phát triển đoàn viên công đoàn trong công nhân đã được quan tâm, nhưng hiệu quả chưa cao, tỷ lệ thành lập công đoàn cơ sở đạt thấp.

Tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH trong các doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. Ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp còn hạn chế, một số doanh  nghiệp còn vi phạm trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với công nhân lao động.

Nguyên nhân của những vấn đề trên là:

Một số Giám đốc doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết có doanh nghiệp làm chưa nghiêm túc nên nhận thức của một số công nhân viên chức và người lao động trong doanh nghiệp về xây dựng giai cấp công nhân chưa đầy đủ, do vậy chưa quan tâm thỏa đáng tới đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn.

Hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách pháp luật về lao động chưa đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển của thị trường lao động.

Cán bộ công đoàn ở một số doanh nghiệp chưa thực sự tâm huyết và nhiệt tình trong công tác, năng lực hoạt động thực tiễn còn nhiều hạn chế, e ngại không dám đấu tranh.

Nhiều doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất thời gian khá lâu nhưng chưa thành lập tổ chức công đoàn nên người lao động chưa được bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao hiệu qủa công tác tuyên truyền, giáo dục từ Ban quản lý đến các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp KCN nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc, giúp giai cấp công nhân vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, không giao động trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, hoạt động của các đoàn thể  phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị và doanh nghiệp KCN, đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp KCN, tích cực chăm lo công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, công nhân ưu tú trong doanh nghiệp cho Đảng.

Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn tay nghề cho công nhân, nhất là công nhân trẻ, công nhân xuất thân từ nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân nữ nhằm phát triển về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý cơ cấu để có đội ngũ công nhân có trình độ học vấn, chuyên môn tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, có khả năng tiếp thu và làm chủ công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà ở công nhân và các dịch vụ thiết yếu tại các khu công nghiệp giúp cho công nhân lao động ổn định và thuận lợi trong sinh hoạt, đời sống.

Các doanh nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp KCN; vì sự phát triển của doanh nghiệp, quyền của các bên trong quan hệ lao động, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.