Chuẩn bị Hội nghị tổng kết thi đua cấp tỉnh 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đang gấp rút tổng hợp và phối hợp tham mưu công tác tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2011, với mục đích và yêu cầu:

- Đánh giá kết quả 1 năm tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp góp phần vào việc phát triển bền vững địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tạo ra động lực đưa diện mạo của tỉnh lên một tầm cao mới; phấn đấu từ nay đến năm 2015, tỉnh nhà đạt thành tích xuất sắc được Đảng và Nhà nước tặng phần thưởng cao quý cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng – Huân chương Hồ Chí Minh.

- Ghi nhận, biểu dương và khen thưởng các điển hình tiên tiến, các cá nhân, tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; tham gia các phong trào thi đua trong năm qua. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp nâng cao nhận thức về ý nghĩa hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2012 do Tỉnh phát động thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu và các nội dung thi đua tại cơ quan, địa phương, đơn vị; Hội nghị được tổ chức sinh động, hiệu quả và tiết kiệm ngay từ đầu xuân mới, có tính động viên cao.


Phòng Nghiệp vụ tổng hợp danh sách các cá nhân, tập thể trình cấp có thẩm quyến phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc in ấn bằng khen, giấy khen, chứng nhận các danh hiệu, ...


Phòng Tổng hợp - Hành chính tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội nghị; chuẩn bị danh sách đại biểu dự Hội nghị; dự trù kinh phí; phát hành Giấy mời; dự thảo Báo cáo tổng kết; phối hợp tham mưu xây dựng chương trình Hội nghị, phát động thi đua năm 2012; xây dựng kịch bản Hội nghị; tổng hợp các tham luận phát biểu tại Hội nghị, ...cùng các điều kiện cần thiết phục vụ cho Hội nghị.


Hội nghị dự kiến tổ chức 1 buổi sáng vào ngày 29/02/2012, tại Hội trường khách sạn Công đoàn.