Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng Tư pháp huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Tư pháp huyện
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác Phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG TƯ PHÁP                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           

    Số : 12/BC-TP                                             Đơn Dương, ngày 04 tháng  6 năm 2012

 

 

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị

Về công tác Phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 5/5/2012 của Huyện ủy Đơn Dương v/v Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác Phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện Công văn số 32-CV/BDV ngày 21/5/2012 của Ban Dân vận Huyện ủy Đơn Dương v/v Hướng dẫn đề cương báo cáo Sơ kết Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác Phụ nữ.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Tư pháp báo cáo kết quả phối hợp với Hội phụ Nữ huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2007-2012 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân; chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của chính phủ năm 2008-2012; triển khai đề án củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL giai đoạn 2008-2012. Tăng cường công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân.

Phòng Tư pháp tham mưu giúp UBND huyện ban hành 20 văn bản triển khai thực hiện Trong đó: Quyết định 06 văn bản (quyết định thành lập BTC, BGK hội thi, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật).

 Kế hoạch: 07 văn bản (kế hoạch triển khai phổ biến pháp luật theo cụm, kế hoạch tổ chức hội thi; kế hoạch tập huấn hòa giải viên, kế hoạch trợ giúp pháp lý….)

 Công văn: 04 văn bản; văn bản khác: 3 văn bản.

II. KẾT QUẢ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN

1. Thông qua hội nghị tập huấn chuyên đề:

Phòng Tư pháp đã phối hợp với Hội Phụ nữ huyện và các xã thị trấn tổ chức phổ biến Luật bình đẳng giới năm 2006, Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 và luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và các văn bản Luật, nghị định hướng dẫn liên quan khác, các hội nghị phổ biến thu hút hơn 800 phụ nữ Thôn, Khu phố ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời công tác phổ biến pháp luật lồng ghép thông qua hội nghị tập huấn pháp luật cho tầng lớp nhân dân, các hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc…

2. Thông qua công tác trợ giúp pháp lý.

Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Lâm Đồng, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí, với hình thức tư vấn, giải đáp về pháp luật, phát tờ rơi pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp như hộ nghèo gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, đồng bào dân tộc... Đã tổ chức trợ giúp hơn 1500 phụ nữ trên địa bàn huyện.

Hoạt động hòa giải cơ sở.

Tính đến 31/12/2011 có 10/10 xã, thị trấn đã tiến hành kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở. C th: Đã kiện toàn được 100 tổ hòa giải với 562 hòa giải viên ( 100 hòa giải viên nữ)

Kết quả hòa giải thành hàng năm đạt trên 80% v vic, Số vụ việc còn lại đã được chuyển đến cấp có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết. Hoạt động hòa giải cơ sở từng bước đi vào nề nếp góp phần giải quyết các tranh chấp, xích mích nhỏû trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở góp phần giữ gìn được mối đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

4. Thông qua hội thi tìm hiểu pháp luật

Đây là hình thức phổ biến hiệu quả nhất thông qua hội thi sân khấu diễn tiểu phẩm, thu hút đông cổ động viên tham gia, từ năm 2007 Phòng Tư pháp huyện tham mưu Hội đồng PBGDPL huyện và tham gia tổ chức tổ chức 10 hội thi tìm hiểu pháp luật thu hút 2.500 lượt người tham dự và trong đó có 01 hội thi chuyên đề Phụ nữ với kiến thức pháp Luật phòng chống bạo lực gia đình.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được:

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong tầng lớp phụ nữ đã được tăng cường, đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức và trình độ hiểu biết pháp luật của tầng lớp phụ nữ.

Những chuyển biến và hiệu quả công tác PBGDPL thể hiện qua các mặt như tình hình vi phạm pháp luật ở địa phương được kiềm chế trong các lĩnh vực tệ nạn xã hội, tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo vệ và phát huy quyền lợi phụ nữ.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ-TW, Chỉ thị 32-CT/TW và chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, một số hoạt động của các Câu lạc bộ về phòng chống bạo lực gia đình do Hội Phụ nữ thành lập đã lồng ghép phổ biến pháp luật vào sinh hoạt. Đồng thời thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật kết hợp với giải đáp thắc mắc tại các Hội nghị hội thảo, trợ giúp pháp lý, hội thi hòa giải viên giỏi...

2. Những khó khăn, tồn tại:

Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị trong công tác PBGDPL chưa thường xuyên, liên tục và chặt chẽ hiệu quả.

 Trình độ cũng như năng lực cập nhật và tự nghiên cứu pháp luật của đội ngũ cán bộ và tuyên truyền viên ở cơ sở còn hạn chế.

 Đội ngũ cán bộ Tư pháp xã, thị trấn thường xuyên thay đổi, không ổn định, còn thiếu cả về số lượng và chất lượng.

Các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa thu hút, truyền tải kịp thời cho người nghe một cách sinh động. Nội dung tuyên truyền từng lúc, từng nơi chưa kịp thời sâu rộng, hình thức tuyên truyền chưa thu hút nhiều đối tượng, chủ yếu vẫn là thông qua các hội nghị, hội thi mà chưa có hình thức mang tính chất đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn nhiều đối tượng cùng tham gia học tập.

Kinh tế huyện Đơn Dương chủ yếu là nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trong đó có phụ nữ, cho nên một số ít chưa quan tâm đến tìm hiểu pháp luật, một bộ phận phụ Nữ trình độ hiểu biết pháp luật còn thấp, bị chi phối bởi nhiều phong tục tập, quán đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…

Kinh phí dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và sâu rộng.

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật đa số còn hoạt động kiêm nhiệm, chưa được thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, khả năng cập nhật kiến thức pháp luật. Nên việc triển khai công tác PBGDPL trong tầng lớp nữ chưa được thường xuyên, chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

III. PHƯỚNG HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân;

- Xây dựng củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã đảm bảo có chất lượng trong hoạt động. Hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng, thành lập, củng cố Hội đồng PHTCPBGDPL ở các xã, thị trấn. Nâng cao vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho các xã, thị trấn thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền PBGDPL.

- Tăng cường phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, các thành viên trong HĐPHCTPBGDPL để thực hiện tốt công tác TTPBGDPL, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật: tuyên truyền miệng thông qua hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thông qua mô hình câu lạc bộ nhất là ở cơ sở cũng như hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật hòa giải, xét xử lưu động, khai thác tủ sách pháp luật, các điểm bưu điện văn hóa xã, thư viện đẩy mạnh công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Tăng cường phối hợp với Hội Phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác PBGDPL trong giới Nữ đặc biệt chú trọng phổ biến Luật phòng chống bạo lực gia đình Luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Thực hiện PBGDPL lồng ghép trong hoạt động chuyên môn, các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng các cuộc vận động ở địa bàn khu dân cư.

- Tăng cường và củng cố hơn nữa lực lượng và hoạt động hòa giải ở cơ sở chú trọng đội ngũ hòa giải viên nữ, chỉ đạo việc xây dựng và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị.

Tham mưu chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng hương ước, quy ước tại các thôn, khu phố, các thiết chế văn hóa ở cơ sở để phục vụ hoạt động PBGDPL.      

Kiện toàn, củng cố phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ TTPCTP, trợ giúp pháp lý, nông dân với pháp luật kết nạp chù trọng hội viên nữ tham gia các câu lạc bộ…       

Trên đây là báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện  Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác Phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Phòng Tư pháp huyện Đơn Dương, rất mong cấp thẩm quyền quan tâm chỉ đạo để công tác phối hợp thực hiện  Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị  và Chỉ thị 32-CT/TW tốt hơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

- Ban Dân vận Huyện ủy;                                                                  (Đã ký)

- Lưu TP.

 

 

 

                                                                                                        Vũ Văn Thu

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng