Ban giám đốc Sở 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại cơ quan

Điện thoại cá nhân

Email

1

Trương Hữu Hiệp

Giám đốc

(063) 3825130

0914.950079

hiepth@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Gia

Phó Giám đốc

(063) 3540773

0913.743827

gianv@lamdong.gov.vn   

3

Bùi Sơn Điền

Phó Giám đốc

 (063) 3825141

 0918.249153

dienbs@lamdong.gov.vn

 4

Hoàng Anh Tuấn 

Phó Giám đốc

 (063) 3550179

 0913.762545

tuanha@lamdong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ:

I. Những nguyên tắc phân công công việc giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở:

1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc tập thể, cá nhân phụ trách và thực hiện chế độ thủ trưởng.

2. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung mọi hoạt động của Sở  theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao Thông vận tải giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp trên và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Giao Thông vận tải.

3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

4. Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phải thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các công việc được giao đạt hiệu quả.

5. Ngoài các công việc được phân công, các Phó Giám đốc Sở thực hiện một số công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công. Trong quá trình chỉ đạo giải quyết công việc, các Phó Giám đốc cần phối hợp, trao đổi và hỗ trợ giúp đỡ nhau để đảm bảo mọi hoạt động của Sở được nhịp nhàng, đúng kế hoạch. Trường hợp không thống nhất thì báo cáo Giám đốc xem xét quyết định.

6. Giám đốc Sở phân công một Phó Giám đốc thường trực để điều hành công việc chung khi Giám đốc đi vắng hoặc ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc khác để điều hành công việc chung khi Giám đốc và Phó Giám đốc thường trực đi vắng. Giám đốc Sở trực tiếp giải quyết các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc khi Phó Giám đốc đi vắng.

II. Phân công công việc giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở:

1.     Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở Giao thông vận tải.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch, đầu tư; các chương trình trọng tâm và công trình trọng điểm; công tác đối ngoại; thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tổ chức cán bộ; thi đua – khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; an toàn giao thông của ngành; thanh tra hành chính và chuyên ngành.

- Trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các dự án xây dựng giao thông vận tải theo phân cấp. 

- Trực tiếp theo dõi đầu tư các dự án trọng điểm do Sở Giao Thông vận tải tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

- Kiêm nhiệm Phó Ban thường trực Ban ATGT tỉnh, Phó chủ tich thường trực Hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng và một số chức danh các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp tỉnh, cấp Sở.

- Phụ trách: Thanh tra Sở, phòng Pháp chế, Văn phòng Ban ATGT Tỉnh.

2.     Các Phó Giám đốc Sở:

2.1               Ông Nguyễn Văn Gia:

a. Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở thường trực, chủ trì và điều phối hoạt động chung của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc các công việc được Giám đốc Sở ủy quyền.

b. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo: công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vận tải, phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa; công tác đăng kiểm xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; theo dõi các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, tư nhân trong lĩnh vực vận tải; công tác hành chính và tài chính của cơ quan Văn phòng Sở; Trưởng ban biên tập website của Sở.

- Tham gia kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp tỉnh, cấp Sở.

c. Phụ trách, theo dõi:

- Văn phòng Sở;

- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;

2.2              Ông Bùi Sơn Điền:

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo: chương trình nông thôn mới; chủ trì thẩm định các dự án đầu tư, thẩm định, trình duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công, dự toán các dự án giao thông do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng làm chủ đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng (dự án giao thông do Bộ GTVT đầu tư và Sở làm chủ đầu tư); theo dõi các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, tư nhân trong lĩnh vực giao thông.

- Trực tiếp theo dõi đầu tư các công trình xây dựng cơ bản còn lại do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

- Tham gia kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp tỉnh, cấp Sở.

b. Phụ trách, theo dõi:

- Phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Trung tâm Tư vấn quản lý dự án và kiểm định giao thông vận tải Lâm Đồng.

2.3              Ông Hoàng Anh Tuấn:

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình XDCB; kết cấu hạ tầng giao thông; công tác phòng chống lụt bão; hành lang ATGT đường bộ; chủ trì thẩm định các dự án đầu tư, thẩm định, trình duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công, dự toán các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo phân cấp.

- Trực tiếp theo dõi: công tác quản lý duy tu, bảo trì đường bộ gồm đường quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ủy thác và đường tỉnh do Sở quản lý và đầu tư giao thông nông thôn.

- Tham gia kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp tỉnh, cấp Sở.

b. Phụ trách, theo dõi:

- Phòng Quản lý kết cấu  hạ tầng giao thông.

- Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Lâm Đồng.

- Công ty CP Xây dựng và quản lý đường bộ 2 Lâm Đồng.

III. Thẩm quyền ban hành văn bản và xử lý văn bản:
1. Ban hành văn bản:

- Giám đốc Sở ký ban hành những văn bản mang tính pháp quy, văn bản quan trọng khác và theo lĩnh vực phụ trách.

- Phó Giám đốc Sở ký ban hành những văn bản trong lĩnh vực được giao phụ trách theo dõi.

2. Xử lý văn bản: Văn bản đến do Giám đốc Sở xử lý, nếu Giám đốc Sở đi vắng thì xử lý theo mục 6, phần I.