Công Ty quản lý đường bộ I Lâm Đồng 

      * Giới thiệu:

           - Công ty quản lý đường bộ I là DNNN trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, hoạt động theo luật DNNN, khi chuyển thành mô hình công ty TNHH một thành viên thì hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

      * Chức năng và nhiệm vụ:

           - Công ty quản lý đường bộ I sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng công trình đường bộ I Lâm Đồng , có chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn và ngành nghề sản xuất kinh doanh sau khi được bổ sung như sau :

          1. Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được nhà nước giao hàng năm : Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường bộ, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường được giao.

          2. Thực hiện sản xuất kinh doanh gồm các ngành nghề:

          - Khai thác khoán sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

          - Thi công các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

          - Khảo sát, thiết kế và giám sát các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp không thuộc đơn vị thi công.

          - Khai thác tận thu lâm sản và chế biến lâm sản tận thu phục vụ sửa chữa cầu đường.

          - Sửa chữa ô tô, xe máy công trình và cơ khí công trình.

          - Thi công các công trình điện có cấp điện áp dưới 35KV và công trình cấp thoát nước.

          - San lấp mặt bằng công trình công trình hạ tầng.

          Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

    * Ban Giám đốc:

       - Mai Xuân Hạnh                         Chức vụ : Giám đốc

   * Địa chỉ liên hệ:

        02 Lữ Gia, phường 9, Đà Lạt – Lâm Đồng.

        ĐT: 063.821739 - 063.821740 - 063.834145 - 063.834145