Phòng Kế hoạch Tài chính 

  1/ Vị trí và c hức năng: Phòng Kế hoạch – Tài chính là tổ chức giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch và tài chính gồm: Quy hoạch, kế hoạch, tài chính và quản lý đầu tư.

2/  Nhiệm vụ:  

2.1- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

2.2- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực kế hoạch – tài chính;

2.3- Chủ trì, phối hợp, tham mưu cho Giám đốc Sở về quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm (từ nguồn vốn Trung ương, địa phương; kế hoạch các dự án đầu tư nước ngoài, hỗ trợ đầu tư...), chương trình, dự án về giao thông vận tải; theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch được duyệt; các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc lĩnh vực kế hoạch – tài chính; Văn bản giao, phân bổ kế hoạch cho các đơn vị thực hiện trên cơ sở kế hoạch của Sở được UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ phê duyệt.

2.4- Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Sở làm chủ đầu tư theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án:

a- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Trung tâm Tư vấn quản lý dự án và kiểm định giao thông vận tải tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật;

b- Thẩm định đề cương, trình duyệt phương án khảo sát thiết kế các bước; Thẩm định trình Lãnh đạo Sở phê duyệt các bước thiết kế, dự toán, tổng dự toán, hồ sơ xử lý kỹ thuật các công trình xây dựng trên cơ sở hồ sơ đề xuất của Trung tâm Tư vấn quản lý dự án và kiểm định giao thông vận tải;

c- Tham mưu nội dung kế hoạch đấu thầu; Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu;

d- Thực hiện nhiệm vụ đánh giá, giám sát tổng thể các dự án đầu tư;

e- Quản lý và giải ngân vốn đầu tư trên cơ sở hồ sơ thanh toán đã được Trung tâm Tư vấn quản lý dự án và kiểm định giao thông vận tải kiểm tra, kiểm soát và thẩm định; quyết toán dự án đầu tư;

f- Tổng hợp báo cáo giải ngân đối với các nguồn vốn giao cho Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng làm chủ đầu tư;

g- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở việc kiểm tra định kỳ, đột xuất tiến độ, khối lượng, chất lượng các dự án,

2.5- Chủ trì, thẩm định các dự án thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế về xây dựng giao thông vận tải;

2.6- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nguyên tắc của chế độ tài chính theo quy định;

2.7- Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí hành chính, kinh phí sự nghiệp của Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tham mưu phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc; theo dõi, kiểm tra, xét duyệt quyết toán hàng năm của các đơn vị dự toán cấp II thuộc Sở;

2.8- Quản lý và giải ngân vốn nguồn vốn sự nghiệp giao thông, vốn bảo trì đường bộ, vốn phòng chống lụt bão (nguồn vốn Trung ương và địa phương) trên cơ sở hồ sơ thanh toán đã được Trung tâm Tư vấn quản lý dự án và kiểm định giao thông vận tải kiểm tra, kiểm soát và thẩm định và thực hiện quyết toán nguồn vốn này.

2.9- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về nguồn vốn đầu tư hình thành (bao gồm vốn ngân sách nhà nước cấp, vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn được tài trợ, viện trợ, …); tình hình chi phí, sử dụng và thanh toán vốn đầu tư; tình hình quyết toán vốn đầu tư theo cơ cấu vốn đầu tư, theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành;

2.10- Phối hợp với Thanh tra Sở, tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có phần vốn nhà nước thuộc Ngành theo định kỳ hoặc đột xuất;

2.11- Tham mưu ban hành hoặc trình ban hành các văn bản thuộc chức năng của Phòng; báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện công tác kế hoạch – tài chính theo quy định;

2.12- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

STT

Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Điện thoại cá nhân Email
1 Trương Trung Thắng Trưởng phòng (063) 3825131  0903.362181  thangtt@lamdong.gov.vn
2 Lương Anh Quốc Phó phòng (063) 3540228 0985.108417
0989.576465
 quocla@lamdong.gov.vn
3