Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

1/ Vị trí và chức năng :

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái là tổ chức chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải.

2/ Nhiệm vụ:

2.1- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

2.2- Tham mưu cho Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

2.3- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải; các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

2.4- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.5- Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch, vận tải khách bằng taxi và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; quản lý kinh doanh khai thác bến xe, đại lý vận tải và dịch vụ vận tải; cấp phép vận tải quốc tế cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

2.6- Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng, công bố, quản lý hoạt động bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ và bến thuỷ nội địa trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt và theo phân cấp của Bộ GTVT;

2.7- Tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đối với các hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực giao thông vận tải ở tỉnh theo quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

2.8- Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa;

2.9- Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

2.10- Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

2.11- Chủ trì, thẩm định các dự án thu hút đầu tư các thành phần kinh tế về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, đào tạo, sát hạch lái xe;

2.12- Tổ chức thẩm định thiết kế cải tạo đối với phương tiện xe cơ giới đường bộ, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

2.13- Tham gia các Hội đồng đánh giá chất lượng kỹ thuật phương tiện theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu;

2.14- Quản lý hoạt động đào tạo và tổ chức sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe , giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép hành nghề đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

2.15- Tham gia tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

2.16- Tham mưu ban hành hoặc trình ban hành các văn bản thuộc chức năng của phòng; cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

2.17- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

STT

Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Điện thoại cá nhân Email
1 Võ Quang Vũ Trưởng phòng (063) 3822258 0903160220 vuvq@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Nguyễn Trí Hải Phó phòng 063) 3829530 0946373539  hainnt@lamdong.gov.vn
3