Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Văn phòng Ban ATGT tỉnh là cơ quan chuyên môn giúp việc Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, biên chế bao gồm: Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và một số chuyên viên giúp việc. Số lượng biên chế công chức làm việc trong Văn phòng Ban được quyết định trên cơ sở xác định vị trí việc làm theo quy định của pháp luật. Khi cần thiết, Chánh Văn phòng đề nghị Trưởng ban bổ sung công chức biệt phái từ các cơ quan thành viên; Văn phòng Ban đặt tại Sở Giao thông vận tải; được sử dụng con dấu của Ban An toàn giao thông; Nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, kinh phí hoạt động của Văn phòng Ban do Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, để thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau:

Chức năng:

 

1. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh, thành phốc trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

2. Ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định.


Nhiệm vụ:

1. Đề xuất với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Chủ trương thành lập Ban an toàn giao thông tại quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp để phối hợp có hiệu qủa trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

3. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4. Báo cáo khẩn cấp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu qủa do tai nạn giao thông gây ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

5. Quy định chế độ, phạm vi trách nhiệm của các cơ quan thành viên và từng thành viên của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Văn phòng Ban.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao.  
 

STT

Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Điện thoại cá nhân Email
1 Nguyễn Hữu Thắng Chánh văn phòng (063) 3820761 0903.052239 thangnh@lamdong.gov.vn
2 Lê Văn Hồng Phó Chánh văn phòng (063) 3820761 0983.286465 honglv@lamdong.gov.vn