Skip navigation links
Cuộc vận động
Chỉ thị số 06-CT/TW
Kế hoạch 2009
Thực hiện cuộc vận động
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tiểu sử
Di chúc
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuyện kể về Bác
Các công trình tưởng niệm
Học tập và làm theo Bác ở huyện nông thôn mới
Xây dựng phong cách lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh
sadfasHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh > Học tập và làm theo Bác ở huyện nông thôn mới
Học tập và làm theo Bác ở huyện nông thôn mới 

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ðảng bộ huyện Ðơn Dương đã có những cách làm hiệu quả trong việc thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Thiết thực trong học và làm theo Bác

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện Đơn Dương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp. Việc thực hiện Chỉ thị 05 được gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; qua đó đã tạo những chuyển biến tích cực. 

Các hoạt động tuyên truyền được duy trì bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, hệ thống trạm truyền thanh các xã, thị trấn. Nội dung tuyên truyền được duy trì thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị và tại các buổi chào cờ sáng thứ hai đầu tháng tại các thôn, tổ dân phố; thông qua các hội thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhân kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Từ việc học tập và làm theo Bác, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt nội bộ; thực hiện cải cách hành chính, tiếp dân và phục vụ nhân dân với thái độ niềm nở, giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng của nhân dân. 

Nhiều cấp ủy đã chỉ đạo chấn chỉnh tổ chức đảng, chính quyền, công chức, nhất là người đứng đầu gương mẫu trong thực hiện đi cơ sở, giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương, cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm, của tập thể và từng cá nhân trong thi hành công vụ, đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chú trọng đăng ký nội dung làm theo và mô hình thực hiện

Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức đoàn thể đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, rõ việc và sát với thực tế của từng đối tượng. Trong đó, lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện. Nội dung làm theo của tập thể được thảo luận, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chi bộ; nội dung đăng ký của cá nhân phải báo cáo trước chi bộ để chi bộ tham gia đóng góp ý kiến. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nội dung đăng ký được công khai với đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để theo dõi, giúp đỡ và giám sát kết quả việc thực hiện.

Hằng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức cho các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố ở cơ sở nhận thức sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hướng dẫn cho đảng viên chọn lựa nội dung đăng ký phù hợp, thông qua chi bộ thống nhất. 

Cùng với những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến làm theo Bác đã tác động làm xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần được nhân rộng như: Mô hình “Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh không rải giấy vàng mã khi đưa đám tang”; Mô hình “Khu dân cư có đường thôn ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp và xây dựng gia đình hội viên văn hóa tiêu biểu”; Mô hình “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận thôn”,… Qua đó, đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tạo không khí phấn khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Theo chỉ đạo của đồng chí Trương Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương, để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Chỉ thị 05 trở thành thường xuyên, tự giác, nền nếp, thời gian tới, các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai quán triệt học tập nghiêm túc, có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và những năm tiếp theo; chú trọng rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức; xây dựng nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tính khả thi cao. Đặc biệt, cần thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện những nội dung việc làm theo đã đăng ký của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, đồng thời uốn nắn những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong học tập và làm theo Bác…

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam