Các đơn vị sự nghiệp 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trung tâm VH-TDTT

Điện thoại: 0263.3616024

Email: ttvhtdttdamrong@lamdong.gov.vn

Hồ Xuân Hướng

Giám đốc

0263.3707333

huonghx@lamdong.gov.vn

Nguyễn Duy Hùng

Phó Giám đốc

0938015013

hungnd@lamdong.gov.vn

Trung tâm Chính trị

Điện thoại: 0263.3698339

Email: ttbdctdamrong@lamdong.gov.vn

Đoàn Văn Vượng

Giám đốc

0263.3507298

vuongdv@lamdong.gov.vn

Đài TT-TH huyện

Điện thoại: 0263.3616166

Email: dttthdamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Vi Xuân

 Trưởng đài

0263.3907922

xuannv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Xuân Lam

 Phó đài

0902914454

lamnx@lamdong.gov.vn

Trung tâm Y tế

Điện thoại: 0263.3617033

Email: ttytdamrongg@lamdong.gov.vn

K’ Ngọc Hùng

Giám đốc

0263.3907172

hungkn@lamdong.gov.vn

Phùng Xuân Bách

Phó Giám đốc

0263.3907444

bachpx@lamdong.gov.vn

Phan Thanh Thành

Phó Giám đốc

0263.3916465

thanhpt@lamdong.gov.vn

Hạt Kiểm Lâm

Điện thoại: 0263.3618022

Email: hkldamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Trung

Hạt trưởng

0913188950

trungnv@lamdong.gov.vn

Lê Văn Lộc

Hạt phó

0919238106

loclv@lamdong.gov.vn

Ban Quản lý rừng Sêrêpôk

Điện thoại: 0263.3859025

Email: dbbqlrphserepok@lamdong.gov.vn

Mai Trí Trung

Giám đốc

0263.3707379

trungmt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Trung Đức

Phó Giám đốc

0168399777

ducnt@lamdong.gov.vn

Võ Công Tuấn

Phó Giám đốc

0907506750

tuanvc@lamdong.gov.vn

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp

Điện thoại: 0263.3698333

Email: ttgdtxdamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Thái

Giám đốc

 

thainv@lamdong.gov.vn

Võ Hồng Sỹ

Phó Giám đốc

 

syvh@lamdong.gov.vn

Lê Hồng Thái

Phó Giám đốc

 

thailh@lamdong.gov.vn

Trung tâm Nông nghiêp

Điện thoại: 0263.3616115

Email: ttnndamrong@lamdong.gov.vn

Hà Ngọc Chiến

Giám đốc

0983696028

chienhn@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Hùng

Phó Giám đốc

0933177235

hungnv@lamdong.gov.vn

Bạch Tùng Giang

Phó Giám đốc

0977749018

giangbt@lamdong.gov.vn

BQL dự án XD&CTCC

Điện thoại: 0263.3698073

Email:cbttqlktctccdamrong@lamdong.gov.vn

Mai Mạnh Duy

Giám đốc

0918007216

duymm@lamdong.gov.vn

Huỳnh Quốc Phong

Phó Giám đốc

0263.3907899

phonghq@lamdong.gov.vn

Nguyễn Hải Thái

Phó Giám đốc

0263.3507710

thainh@lamdong.gov.vn