Các đơn vị trường học 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trường THPT Đạ Tông

Điện thoại: 0263.3616057

Email: c23datong.lamdong@moet.edu.vn

Cao Xuân Thái

Hiệu trưởng

3633907689

 

Nguyễn Thị Bé Hương

P. Hiệu Trưởng

0968543222

 

Trường THPT Phan Đình Phùng

Điện thoại:

Email: c3phandinhphung.lamdong@moet.edu.vn

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P. Hiệu Trưởng

 

 

 

P. Hiệu trưởng

 

 

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại:

Email: c3nguyenchithanh.lamdong@moet.edu.vn

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P. Hiệu Trưởng

 

 

 

P. Hiệu trưởng

 

 

Trường THCS Dân tộc Nội trú

Điện thoại: 0263.3616378

Email: c2dtntdamrong.lamdong@moet.edu.vn

Đinh Trọng Bảy

Hiệu trưởng

0633764379

 

 

P. Hiệu Trưởng

 

 

 

P. Hiệu trưởng

 

 

Trường THCS Phi Liêng

Điện thoại: 0263.3689512

Email: c23philieng.lamdong@moet.edu.vn

Nguyễn Văn Vũ

Hiệu trưởng

0988139482

 

 

P. Hiệu Trưởng

 

 

 

P. Hiệu trưởng

 

 

Trường THCS Rô Men

Điện thoại: 0263.3689512

Email: c2romen.damrong@lamdong.edu.vn

Hà Công Trinh

Hiệu trưởng

0633507637

 

 

P. Hiệu Trưởng

 

 

 

P. Hiệu trưởng

 

 

Trường THCS Đạ K’nàng

Điện thoại: 0263.3698640

Email: c2daknang.damrong@lamdong.edu.vn

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P. Hiệu Trưởng

 

 

 

P. Hiệu trưởng

 

 

Trường THCS Liêng Srônh

Điện thoại: 0263.3698120

Email: c2liengsronh.damrong@lamdong.edu.vn

Ninh Quốc Thể

Hiệu trưởng

 

 

 

P. Hiệu Trưởng

 

 

Trường THCS Lê Hồng Phong

Điện thoại: 0263.3859029

Email: c2lehongphong.damrong@lamdong.edu.vn

Đặng Thi Soa

Hiệu trưởng

0633507477

 

 

 

 

 

Trường THCS Đạ M’Rông

Điện thoại: 0263.3916889

Email: c2damrong.damrong@lamdong.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Liêng Trang

Điện thoại: 0263.3764262

Email: c2liengtrang.damrong@lamdong.edu.vn

Phan Văn Diễn

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Đạ Long

Điện thoại: 0263.3618080

Email: c2dalong.damrong@lamdong.edu.vn

Nguyễn Văn Tuấn

Hiệu trưởng

0633603655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu Học Đạ K’nàng

Điện thoại: 0263.3698644

Email: c1daknang.damrong@lamdong.edu.vn

Thiều Thị Thu

Hiệu trưởng

0633764349

 

 

 

 

 

Trường Tiểu Học Lăng Tô

Điện thoại: 0263.3698553

Email: c1langto.damrong@lamdong.edu.vn

Nguyễn Thế Toàn

Hiệu Trưởng

0633507358

 

 

 

 

 

Trường Tiểu Học Chu Văn An

Điện thoại: 0263.3689536

Email: c1chuvanan.damrong@lamdong.edu.vn

Phan Đình Hưng

Hiệu trưởng

0986239559

 

 

 

 

 

Trường Tiểu Học Phi Liêng

Điện thoại: 0263.3689670

Email: c1philieng.damrong@lamdong.edu.vn

Nguyễn Thị Thủy

Hiệu Trưởng

0633 507042

 

 

 

 

 

                                                     Trường Tiểu Học Liêng Srônh

Điện thoại:0263.3698019

Email:c1liengsronh.damrong@lamdong.edu.vn

Tô Hiến Tiến

Hiệu Trưởng

0633 507585

 

 

 

 

 

                                                     Trường Tiểu Học Rô Men

Điện thoại: 0263.3972055

Email:c1romen.damrong@lamdong.edu.vn

Dương Thị Bình

Hiệu Trưởng

0633 707580

 

 

 

 

 

                                                     Trường Tiểu Học Bằng Lăng

Điện thoại:0263.3698030

Email:c1banglang.damrong@lamdong.edu.vn

Phan Vĩnh Nhựt

Hiệu Trưởng

0633 507979

 

 

 

 

 

   Trường Tiểu Học Đạ Rsal

Điện thoại: 0263.3859619

Email:c1darsal.damrong@lamdong.edu.vn

Phạm Thị Nguyên

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                     Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh

Điện thoại:0263.3859023

Email:c1luongthevinh.damrong@lamdong.edu.vn

Phan Tất Đại

Hiệu Trưởng

0633 538096

 

 

 

 

 

Trường Tiểu Học Dơng Jri

Điện thoại:0263.3993245

Email:c1dongjri.damrong@lamdong.edu.vn

Liêng Jrang Ha Tương

Hiệu Trưởng

0633 993245

 

 

 

 

 

                                                     Trường Tiểu Học Đạ M’rông

Điện thoại:0263.3617051

Email:c1damrong.damrong@lamdong.edu.vn

Nguyễn Hồng Dự

Hiệu Trưởng

0633 764162

 

 

 

 

 

                                                        Trường Tiểu Học Đa Nhinh

Điện thoại:0263.3616111

Email:c1danhinh.damrong@lamdong.edu.vn

Nguyễn Thiện Nam

Hiệu Trưởng 

0633 764488

 

 

 

 

 

                                                       Trường Tiểu Học Đạ Tông

Điện thoại: 0263.3616046

Email:c1datong.damrong@lamdong.edu.vn

Kơ Dơng Ha Se

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                        Trường Tiểu Học Đạ Kao

Điện thoại:0263.3616401

Email:c1dakao.damrong@lamdong.edu.vn

Nguyễn Thế Liên

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                        Trường Tiểu Học Đa Long

Điện thoại:0263.3618050

Email:c1dalong.damrong@lamdong.edu.vn

Nguyễn Thị Kiều

Hiệu Trưởng

0633 916123

 

 

 

 

 

Trường Mẫu Gíao Đạ Long

Điện thoại:0263.3618005

Email:c0dalong.damrong@lamdong.edu.vn

Nguyễn Ngọc Bích

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                     Trường Mẫu Giáo Đạ Tông

Điện thoại:0263.3616064

Email:c0datong.damrong@lamdong.edu.vn

Trương Thị Thơm

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                     Trường Mẫu Giáo Đạ M’ Rông

Điện thoại:0263.3617009

Email:c0damrong.damrong@lamdong.edu.vn

Kom Yông K’ Khét

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                     Trường Mẫu Giáo Rô Men

Điện thoại:0263.3698198

Email:c0romen.damrong@lamdong.edu.vn

Ngô Thị Tuyết

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                        Trường Mẫu Giáo Đạ Rsal

Điện thoại:0263.3859126

Email:c0darsal.damrong@lamdong.edu.vn

Ninh Thị Ly

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                        Trường Mẫu Giáo Liêng Srônh

Điện thoại:0263.3507316

Email:c0liengsronh.damrong@lamdong.edu.vn

Lê Thị Thanh

Hiệu Trưởng

 

 

                                                       Trường Mẫu Giáo Phi Liêng

Điện thoại:0263.3689592

Email:c0philieng.damrong@lamdong.edu.vn

Võ Thị Bích

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                        Trường Mẫu Giáo Đạ K’Nàng

Điện thoại:0263.3698642

Emai:c0daknang.damrong@lamdong.edu.vn

Nguyễn Thị Phái

Hiệu Trưởng