HĐND huyện Đam Rông 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Hội đồng nhân dân huyện

Điện thoại:0263.3617021

Email:hdndamrong@lamdong.gov.vn

Trần Minh Thức

Chủ tịch

01258116269

thuctm@lamdong.gov.vn

Trương Hữu Đồng

P. Chủ tịch

0965379879

dongth@lamdong.gov.vn

Kon Sơ K'Lim

UVTT

02633507406

limksk@lamdong.gov.vn