UBND các xã 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

UBND xã Đạ K’nàng

Điện thoại: 0263.3698523

Email: ubnddaknang@lamdong.gov.vn

Đàm Đức Năng

Bí thư

0972025296

nangdd@lamdong.gov.vn

Nguyễn Tiến Mạnh

P. Bí thư

0976299160

manhnt@lamdong.gov.vn

Mbon K’Thơm

P. Bí thư

01237206323

thommk@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Quân

Chủ tịch

0633707113

quannv@lamdong.gov.vn

Hoàng Đông Thư

P. Chủ tịch

0972073658

thuhd@lamdong.gov.vn

Nguyễn Bá Nhân

P. Chủ tịch

0633507966

nhannb@lamdong.gov.vn

UBND xã Phi Liêng

Điện thoại: 0263.3689513

Email: ubndphilieng@lamdong.gov.vn

Kon Sơ K’Lim

Bí thư

0263.3507406

limksk@lamdong.gov.vn

Phạm Văn Phương

P. Bí thư

01695278809

phuongpv@lamdong.gov.vn

K’Líp

P. Bí thư

0968996615

lipk@lamdong.gov.vn

Trần Thanh Lễ

Chủ tịch

0633707611

lett@lamdong.gov.vn

Đinh Tiến Dũng

P. Chủ tịch

0633707603

dungdt@lamdong.gov.vn

Hoàng Trần Phú Hưng

P. Chủ tịch

01644462561

hunghtp@lamdong.gov.vn

UBND xã Đạ M’rông

Điện thoại: 0263.3617052

Email: ubndxadamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Hoàng Mai

Bí thư

0633764411

mainh@lamdong.gov.vn

Phan Thanh Hải

P. Bí thư

01648831283

haipt@lamdong.gov.vn

Cil Ha Noen

Chủ tịch

0965067998

noench@lamdong.gov.vn

Võ Văn Bền

P. Chủ tịch

0966163389

benvv@lamdong.gov.vn

Đa Cát K’rêm

P. Chủ tịch

0948928910

remdck@lamdong.gov.vn

UBND xã Đạ R’sal

Điện thoại: 0263.3859122

Email: ubnddarsal@lamdong.gov.vn

Lương Xuân Hường

Bí thư

0633507831

huonglx@lamdong.gov.vn

Đinh Thế sử

P. Bí thư

01695988548

sudt@lamdong.gov.vn

Bon Krong Y Brong

P. Bí thư

01689432571

rongbkk@lamdong.gov.vn

Thái Viết Phúc

Chủ tịch

0633764062

phuctv@lamdong.gov.vn

Đỗ Hoàng Nhân

P. Chủ tịch

0633507151

nhandh@lamdong.gov.vn

Phùng Văn Thế

P. Chủ tịch

01677442288

thepv@lamdong.gov.vn

UBND xã Rô Men

Điện thoại: 0263.3972073

Email: ubndromen@lamdong.gov.vn

Đinh Huy Thắng

Bí thư;Chủ tịch

0633606909

thangdh@lamdong.gov.vn

Nguyễn Minh Thắng

P. Bí thư

01234015533

thangnm@lamdong.gov.vn

Ha câu

P. Bí thư

01634742107

cauh@lamdong.gov.vn

Nguyễn Lân

P. Chủ tịch

0975442277

lann@lamdong.gov.vn

Đào Bá Trực

    P. Chủ tịch   0913103459

trucdb@lamdong.gov.vn

UBND xã Đạ Tông

Điện thoại: 0263.3616053

Email: ubnddatong@lamdong.gov.vn

Kơ Dơng Ha En

Bí thư

0914681543

enkdh@lamdong.gov.vn

Đa Cát Ha Bang

P. Bí thư

01689102507

bangdch@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Huy

P. Bí thư

0979079949

huynv@lamdong.gov.vn

Hoàng Mạnh Huỳnh

Chủ tịch

0633502335

Huynh@lamdong.gov.vn

Trần Văn Dũng

P. Chủ tịch

01263344385

dungtv@lamdong.gov.vn

Kră Jăn Ha Siêng

P. Chủ tịch

01682014732

siengkjh@lamdong.gov.vn

UBND xã Đạ Long

Điện thoại: 0263.3618004

Email: ubnddalong@lamdong.gov.vn

Trương Văn Sáng

Bí thư

0905540944

sangtv@lamdong.gov.vn

Liêng Hót Ha Krong

P. Bí thư

01695759423

kronglhh@lamdong.gov.vn

Lơ Mu Ha Póh

Chủ tịch

0633707775

pohlmh@lamdong.gov.vn

Trương Hữu Tư

     P. Chủ tịch    0987792638     tuth@lamdong.gov.vn

Cil Múp Ha Chú

P. Chủ tịch

0917652328

chucmh@lamdong.gov.vn

UBND xã Liêng Srônh

Điện thoại: 0263.3698022

Email: ubndliengsronh@lamdong.gov.vn

Trần Phước Mênh

Bí thư

01234610102

menhtp@lamdong.gov.vn

Kơ Să Ha Kràng

P. Bí thư

01645222554

krangksh@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Huyền

P. Bí thư

0968190702

huyenntt@lamdong.gov.vn

Trương Quốc Khánh

Chủ tịch

0969446353

khanhtq@lamdong.gov.vn

Liêng Hót Ha Lin

P. Chủ tịch

0976937830

linlhh@lamdong.gov.vn

Trần Trường Anh

P. Chủ tịch

0917544777

anhtt@lamdong.gov.vn