Đại hội điểm chi bộ mặt trận đoàn thể huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Ngày 12 tháng 5, Chi bộ Mặt trận Đoàn thể huyện Đam Rông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Chi bộ được Ban Thường ủy chọn làm Đại hội điểm theo mô hình cấp cơ sở. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Bí thư chi bộ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, đặc biệt là sự có mặt của 25/25 đảng viên trong Chi bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Hương, Bí thư Chi bộ khóa III cho biết: Đại hội Chị bộ Mặt trận Đoàn thể huyện lần này có nhiệm vụ tập trung đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ và khách quan những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm và và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo trính trị thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời, Đại hội tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, tham gia góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội lần này cũng có nhiệm vụ là sáng suốt lựa chọn để bầu ra cấp ủy khóa mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có trí tuệ và năng lực, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Chi ủy khóa mới và bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo đúng tiêu chí, cơ cấu. Đồng chí Nguyễn Quốc Hương, Bí thư Chi bộ Mặt trận Đoàn thể khóa III, nhấn mạnh:“Với chủ đề Đại hội tăng cường xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, gần dân, sát dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Mặt trận và các Đoàn thể huyện. Đại hội Mặt trận Đoàn thể huyện phải thật sự là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước nâng tầm hoạt động của Chi ủy, Chi bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra ở địa phương; đáp ứng sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Với tinh thần đó tôi tuyên bố khai mạc Đại hội Chi một Mặt trận Đoàn thể huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện và ngành dọc cấp trên để lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đoàn thể đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; Đồng thời, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của mttq và các đàn thể huyện. Nhất là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận số 62 của Bộ chính trị khóa X “Về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể Chính trị – Xã hội” và Nghị quyết số 05 của Huyện ủy về “Nâng cao hoạt động của MTTQ và các Đoàn thể Chính trị xã hội trên địa bàn huyện đến năm 2020” và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đối với công tác tuyên truyền đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Hàng năm, đã chủ động tham mưu, đề xuất Thường trực Huyện ủy, phối hợp với UBND huyện thực hiện tốt chính sách với đồng bào DTTS, công tác tôn giáo. Đồng thời, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc và phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu, các chức sắc, tôn giáo.

Đối với công tác an sinh xã hội đã vận động trên 1,5 tỷ đồng để xây dựng 36 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cho gần 2.900 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ sản xuất. Ngoài ra, hàng năm Mặt trận đã chủ trì phối hợp với các Đoàn thể huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện trực tiếp vận động và tiếp nhận gần 2 tỷ đồng để chăm lo tết cho người nghèo, các đồi tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Ngoài những hoạt động trên Mặt trận và các Đoàn thể huyện đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng thông qua việc đề xuất, góp ý vào các văn kiện Đại hội đảng các cấp; tham gia bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đề phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp có nhiều đổi mới, bám sát và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Về hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy hàng năm có văn bản cho chủ trương thực hiện các nội dung giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, Mặt trận đã chủ trì 8 cuộc giám sát, phối hợp với các đoàn thề thực hiện 25 cuộc, phồi hợp với HĐND huyện giám sát 46 cuộc.

Trong công tác xây dựng Đảng, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, cũng như quan tâm giáo dục và học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt Chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm đánh giá thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa xii vào sinh hoạt định kỳ. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ ngày càng được nâng cao, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trong công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ đã tập trung giám sát đảng viên trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đồng thời giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn Đảng viên, cấp ủy viên, quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong đó đã chủ động tổ chức 15 cuộc kiểm tra, giám sát đảng viên về thực hiện nhiệm vụ, việc sử dụng ngân sách đảng và thu nộp đảng phí. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những sai phạm của đảng viên từ đó chấn chỉnh kịp thời.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Mặt trận Đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cụ thể hóa các kết luận của trung ương, của tỉnh và của huyện, nhất là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII); Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo phương thức nâng cao tính khả thi trong ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; Đồng thời, phát huy vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Mặt trận và các Đoàn thể huyện; Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong việc thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thi của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc  và chức trách, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) đi vào thực chất hơn; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ đối với hoạt động của cơ quan, đoàn thể trong khối theo hướng tổng kết thực tiễn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ quan văn hóa, đoàn thể vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Minh Thức, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Mặt trận Đoàn thể đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dịp này, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Mặt trận Đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên gắn với thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo để ngày càng nâng cao sức chiến đấu của đảng; sau đại hội này từng đoàn thể cần xây dựng được nghị quyết chuyên đề trên cơ sở bám vào nội dung, định hướng và phải hướng về cơ sở; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định 27, 28 của bộ chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội. Đồng chí Trần Minh Thức, Bí thư Huyện ủy, cho biết thêm:“Chi bộ cần tiếp tục thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình, đồng thời phải có quy trình quy chế để xử lý các công việc tại đơn vị; vận động đảng viên đăng ký nhiều đề tài giải pháp hữu ích; triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, rồi chú trong xây dựng khu dân cư kiểm mẫu, phong trào dân vận khéo; đối với chi bộ mặt trận đoàn thể là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân và giúp cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiệm vụ chính trị, do đó chi bộ phải luôn có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra”

Đại biểu tham dự Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, của huyện. Trong đó, đối với văn kiện của Trung ương đại biểu đã tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới; về 6 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong Đại hội XIII; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa. Đối với góp ý vào dự thảo văn kiện của huyện một số y kiến của đại biểu đã tập trung thảo luận về chủ đề Đại hội; về công tác phát triển đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên ở vùng nông thôn; về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT – XH trong 5 năm tới.

Tại Đại hội đại biểu đã bầu 5 đồng chí vào Chi ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Quốc Hương, Bí thư Chi bộ khóa III được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ khóa IV, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thuyên được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Như vậy, sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm Đại hội chi bộ Mặt trận Đoàn thể huyện Đam Rông đã diễn ra thành công tốt đẹp.