Ban Thường trực 


BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

KHÓA VII NHIỆM KỲ (2014  - 2019)

 

            1. Ông         Nguyễn Trọng Ánh Đông        Chủ tịch

            2. Ông         Đường Anh Ngữ                      Phó Chủ tịch Thường trực

            3. Ông         Trương Thành Được                Phó Chủ tịch

            4. Bà           Hoàng Thị Khiêm                    Phó Chủ tịch

            5. Ông         Ya Duck                                   Phó Chủ tịch (không chuyên trách)

            6. Ông         Lê Hồng Trân                          Ủy viên Thường trực

            7. Bà           Đỗ Thị Quế Phương                 Ủy viên Thường trực