MTTQ huyện, thành phố 

 

 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VIỆT NAM

12 HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TP ĐÀ LẠT              
                Số điện thoại: 02633.822 370, Số fax: 02633.822 370

Email: ubmttqvndalat@lamdong.gov.vn

 

BAN THƯỜNG TRỰC

1. Ông Trần Đình Dũng - Chủ tịch

2. Ông Trần Ngọc Tú - Phó Chủ tịch

3. Bà Phạm Thị Hoa - Phó Chủ tịch

4. Ông Phan Minh Cảnh - UVTT

_____________________

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP BẢO LỘC

 

Số điện thoại: 02633.864 071

Email: ubmtbaoloc@yahoo.com

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Nguyễn Văn Khắc - Chủ tịch

2. Ông Lê Duẫn - Phó Chủ tịch

3. Ông Huỳnh Minh Chánh - Phó Chủ tịch

4. Ông Phạm Ngọc Huy Vũ - UVTT

_____________________

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN LẠC DƯƠNG

 

Số điện thoại:02633.839 013

Email:ubmttqlacduong@lamdong.gov.vn

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Trần Xuân Sáng - Chủ tịch

2. Nguyễn Duy Quốc - Phó Chủ tịch

3. Ngyễn Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch
...

_____________________

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Số điện thoại: 02633.847 325

Email: ubmttqvndonduong@lamdong.gov.vn

                      ubmttqvndonduong@gmail.com

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Ông Lê Đình Thuỷ - Chủ tịch

2. Ông Ya Tuân - Phó chủ tịch

3. Ông Nguyễn Văn Anh - Phó chủ tịch

4. Ông Vũ Duy Nam - UVTT

5. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - UVTT

_____________________

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Số điện thoại:02633.841 799

Email:ubmttqvnductrong@lamdong.gov.vn

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Ông Lê Công Tuấn - Chủ tịch

2. Ông Lê Tự Hùng - Phó Chủ tịch

3. Ông Huỳnh Ngọc Phụng - Phó Chủ tịch

4. Bà Trần Thị Hồng Phương - UVTT

_____________________

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN LÂM HÀ

 

Số điện thoại: 02633.850 322

Email: ubmttqvnlamha@lamdong.gov.vn

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Ông Hoàng Sơn - Chủ tịch

2. Bà Khuất Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch

3. Bà Lương Thị Bích Hằng - UVTT

_____________________

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐAM RÔNG

 

Số điện thoại: 06233.616 094

Email: mttqvndamrong@lamdong.gov.vn

 

BAN THƯỜNG TRỰC

1. Ông Nguyễn Quốc Hương - Chủ tịch

2. Ông Dương Tất Phong - Phó  Chủ tịch

3. Ông Vũ Văn Khuyến - UVTT

4. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - UVTT

_____________________

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN DI LINH

 

Số điện thoại:02633.870 325

Email: ubmttqdilinh@lamdong.gov.vn

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Ông Hoàng Quốc Cường - Chủ tịch

2. Ông Lê Viết Phú - Phó Chủ tịch

3. Bà Ka Thuận - Phó Chủ tịch

4. Bà Văn Siêu Ngọc - UVTT

_____________________

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BẢO LÂM

 

Số điện thoại:02633.877 016

Email: ubmttqvnbaolam@lamdong.gov.vn

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Ông Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch

2. Ông K’ Tré - Phó Chủ tịch

3. Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch

4. Ông Trần Đình Lạc - Phó Chủ tịch

5. Ông Nguyễn Hữu Long - UVTT

_____________________

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM VIỆT NAM HUYỆN ĐẠ HUOAI

 

Số điện thoại:02633.874 358

Email: ubmttqdahuoai@lamdong.gov.vn

            ubmttqdahuoai@gmail.com

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Ông Vũ Khắc Quế - Chủ tịch

2. Ông Trần Văn Long - Phó chủ tịch

3. Ông K’ Chiêu - Phó chủ tịch

4. Bà Trần Thị Liên - UVTT

5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương - UVTT

_____________________

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐẠ TẺH

 

Số điện thoại:02633.880 366

Email: mattrandateh@lamdong.gov.vn

            mattrandateh@gmail. com

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch

2. Ông Trần Viết Dũng - Phó Chủ tịch

3. Bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch

...

_____________________

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN CÁT TIÊN

 

Email: mttqvncattien@lamdong.gov.vn

Số điện thoại:02633.884 024

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Ông Dương Hùng Cường - Chủ tịch

3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch
4. Ông Đỗ Hữu Dự - Phó Chủ tịch

5. Ông Nguyễn Công Lục - UVTT

6. Bà Võ Thị Ngọc Linh - UVTT