Văn phòng, các Ban 

 

 

VĂN PHÒNG, CÁC BAN

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG

 

 

VĂN PHÒNG

  

Số điện thoại: 02633.822.322; Số fax: 063. 3811 236

 Email: ubmttqvn@lamdong.gov.vn

     vpubmttqvn@lamdong.gov.vn

 

1. Ông Lê Hồng Trân - UVTT - Chánh Văn phòng

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Chánh Văn phòng

3. Bà Vương Thị Thuý Nga - Phó Chánh Văn phòng

4. Ông Trần Văn Hợp - Chuyên viên

4. Bà Tô Thị Ngọc Thạch - Kế toán

5. Bà Phan Nguyễn Thúy Quỳnh - Văn thư - Thủ quỹ

6. Ông Nguyễn Xuân Thành - Lái xe

7. Ông Nguyễn An Lành - Lái xe

8. Bà Lê Trần Thụy Hoàng Thu Uyên - Nhân viên

9. Ông Trần Văn Mão - Bảo vệ

_____________________

 

BAN PHONG TRÀO - DÂN TỘC - TÔN GIÁO

 

Số điện thoại: 02633.811.643

Email: bdttg@lamdong.gov.vn; bpttg@lamdong.gov.vn

                  1. Bà Đỗ Thị Quế Phương - UVTT - Trưởng ban
                  2. Ông Nguyễn Tố Hữu - Chuyên viên          

3. Ông Võ Văn Tuấn - Chuyên viên

4. Ông Lê Chí Công - Chuyên viên

5. Ông Jơ Nơng Sang Jon - Chuyên viên

_____________________

 

BAN TUYÊN GIÁO - DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT

 

Số điện thoại: 02633.551.050

Email: bdcpl@lamdong.gov.vn

 

1. Bà Lê Thị Xuân Liên - Trưởng ban

2. Ông Trương Viết Tuấn - Chuyên viên

3. Ông Trần Văn Quang - Chuyên viên

_____________________