Vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới ở Đam Rông 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì đã được thực hiện rộng rãi trên phạm vi cả nước. Với tư cách là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông đã thể hiện được vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM.

Để phong trào xây dựng nông thôn mới thật sự mang lại hiệu quả thiết thực và có sự tác động tích cực đến đời sống của người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông đã chú trọng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hội họp, qua các cuộc thi tìm hiểu dưới hình thức sân khấu hóa; Đồng thời, đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về nội dung xây dựng nông thôn mới, trao đổi về phương pháp tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp ủng hộ. Do công tác tuyên truyền được chú trọng nên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp, các nghành và trong các tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa của chương trình, vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Quốc Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông, cho biết:“Trong cái vai trò Mặt trận là chủ trì, thì chúng tôi cũng đã thường xuyên quan tâm, phối hợp để cùng với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất. Đặc biệt, trong đó chúng tôi đã xây dựng được 143 mô hình ở khu dân cư trên cơ sở bám sát vào 5 nội dung của cuộc vận động. Từ cái cuộc vận động này, thì chúng tôi nhận định ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã được nâng lên, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên đã có ý thức hơn trong việc xây dựng NTM”

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

(Mô hình nuôi hưu sao tại xã Rô Men huyện Đam Rông)

 Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã xuất hiện ngày càng nhiều những cách làm hay, những mô hình mới được triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 143 mô hình, trong đó có 20 mô hình tiêu biểu, những mô hình này chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xóa bỏ tập tục lạc hậu… Trong đó, tiêu biểu như mô hình trồng măng tây của hộ ông Phạm Hùng Thắng, thôn Đạ Pin, xã Đạ K’nàng; mô hình nuôi hưu sao hộ ông Ngô Văn Vượng, thôn 3, xã Rô Men; mô hình lai ghép cây cà phê chi hội Phụ nữ thôn Bóp La, xã Phi Liêng. Ngoài ra, nhiều phong trào liên quan đến công tác môi trường được các đoàn thể phát động, triển khai và thực hiện có hiệu quả như: Mô hình “Hàng rào cây xanh”, xã Đạ Long; mô hình “Tuyến đường hoa” xã Rô Men; mô hình “Tuyến đường không rác” xã Đạ K’nàng; mô hình “Sáng – xanh – sạch – đẹp” thôn Liên Hương, xã Đạ Rsal. Ông Nguyễn Đức Cầm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Rsal, nói:“Đối với Ủy ban MTTQ xã Đạ Rsal đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã về việc triển khai và chọn cái mô hình “sáng – xanh – sạch – đẹp gắn với 3 không là không tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3 và không hộ nghèo”. Từ khi triển khai cái mô hình này thì được toàn thể bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng”

 Với việc triển khai có hiệu quả các mô hình ở huyện Đam Rông đã thể hiện rõ nét vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới. Vai trò đó được thể hiện thông qua việc tuyên truyền, vận động, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục tiêu, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới của địa phương, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao đối với chủ trương và phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân đóng góp ý kiến vào các đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng để xây dựng nông thôn mới.

Hiệu quả của các mô hình ở khu dân cư trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở huyện Đam Rông năm 2017 đã góp phần thúc đẩy kinh tế ở địa phương phát triển. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm 7,38% so với năm 2016, đến nay toàn huyện còn 27,83% hộ nghèo; 49/56 thôn đạt chuẩn văn hóa, chiếm 87,5%; 80/102 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, chiếm 78,4%; 9213 hộ/ 11.989 hộ gia đình văn hóa. Đặc biệt, hiện nay xã Đạ Rsal đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dưng nông thôn mới – đây cũng là xã đầu tiên của huyện Đam Rông hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt thêm từ 1 đến 2 tiêu chí. Đồng chí Trần Minh Thức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đam Rông, cho biết:“Có thể khẳng định, sau khi người dân được tuyên truyền, vận động thì người dân đã ý thức được mà trước hết là chấp hành về pháp luật, rồi ý thức vươn lên khắc phục những khó khăn để tiến tới làm giàu cho gia đình. Trong cộng đồng khu dân cư thì có sự đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo. Bên cạnh đó, cũng đảm bỏ về mặt pháp luật, rồi nhất là xây dựng về gia đình văn hóa, thôn văn hóa, rồi xây dựng ntm ở trên địa bàn”

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi

(Khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con  tại huyện Đam Rông)

Kết quả thực hiện các mô hình đã góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định kinh tế, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của nhân dân, đồng thời từng bước xây dựng ý thức vươn lên, không trông chờ ỷ lại, chủ động phát huy sức sáng tạo, cải tiến phương thức lao động, thay đổi tập quán sản xuất cũ và dần dần thích ứng với lao động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn mới.

Cũng thông qua các mô hình, người dân địa phương có cơ hội tiếp cận, học hỏi cách làm hay, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước nhân rộng. Qua đó, không chỉ tạo ra những thay đổi trong đời sống kinh tế của gia đình mà còn góp phần tích cực vào việc thay đổi diện mạo ở nông thôn./