Dự toán ngân sách 

STT Tên Báo cáo Năm Báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/ Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1

Công khai số liệu dự
toán năm 2019

2019

185/QĐ-UBND

29/01/2019

185/QĐ-UBND;

200.STC.NS de nghi CK.pdf;

Trinh HDND tinh.doc ;

DT-2019-N-TT343-77.xls

2 Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn;
Dự toán thu, chi NSĐP;
Phân bổ dự toán NSĐP năm 2019
2018 99/NQ-HĐND 13/12/2018 NQ 99NQ.HDND.pdf

3 Công khai thuyết minh dự toán NS năm 2019 
trình HĐND tỉnh Lâm Đồng
2019 200/STC-NS 23/01/2019 200.STC.NS.pdf

4

 

 

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20