Công khai số liệu dự toán ngân sách 

STT Tên Báo cáo Năm Báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/ Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1

Tình tình hình thực
hiện dự toán Qúy I
năm 2018

2018

68/BC-UBND

23/04/2018

68/BC-UBND

 

2

Tình hình thực hiện
dự toán ngân sách
tỉnh Lâm Đồng
9 tháng đầu năm 2018

2018 205/BC-UBND 23/10/2018

205/BC-UBND

 

3

Tình hình thực hiện
dự toán ngân sách
tinh Lâm Đồng 6
tháng đầu năm 2018

2018 133/BC-UBND 11/7/2018

133/BC-UBND

 

4

Tình hình thực hiện
dự toán ngân sách
tỉnh Lâm Đồng năm
2018

2018 41/BC-UBND 04/3/2019

41/BC-UBND

 

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20