Tổng hợp tình hình công khai ngân sách 

STT

Tên Báo cáo

Năm Báo cáo

Biểu mẫu

Số QĐ/ Văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Tình hình thực hiện công khai Quyết toán năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2018

2018

 

1192/STC-NS

08/06/2018

1192/118_BC.UBND.pdf

2

Tổng hợp tình hình công khai dự toán 2019

2019

 

118/BC-UBND

06/6/2019

118_BC.UBND.pdf
Phu luc.xls