Các quy định mới của UBND tỉnh Lâm Đồng về tỷ lệ đơn giá thuê đất và cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước 
    Nhằm tạo sự thuận lợi và phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, tình hình triền khai thực hiện hợp đồng đối với các tổ chức kinh tế thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên các địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng và tháo gỡ bớt khó khăn cho các Doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong quý I/2013, UBND tỉnh đã ban hành quyết định mới như sau:
        -    Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
        -     Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về điều chỉnh tỷ lệ đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm quy định tại quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

download quyết định số 16/2013/QĐ-UBND
download quyết định số 01/2013/QĐ-UBND