Phòng Đầu Tư 

Số điện thoại 063. 835591

Trưởng Phòng: Phạm Thi Hồng Hương     DĐ  0918 593234
Phó phòng : Nguyễn MinhThừa                DĐ 0913 639775 
                                                                                                                                                            

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Đầu tư

 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu từ phát triển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Tham gia ý kiến đề xuất với UBND tỉnh về các vần đề liên  quan đến các chính sách, chế độ quản lý tài chính đầu tư phát triển cần bổ sung sửa đổi.

- Hướng dẫn kiểm tra các Chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, đảm bảo tiến độ  và hoàn trả vốn vay theo đúng cam kết của Hợp đồng tín dụng, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, đúng chế độ của nhà nước.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư theo đúng nội dung, yêu cầu và thời gian theo quy định của Nhà nước, giải đáp thắc mắc trong quá trình lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các dự án đầu tư của tỉnh đã được chủ tịch UBND tỉnh phân cấp quyết định đầu tư.