Thanh Tra Sở 

Số điện thoại 063.3827484

 Chánh Thanh Tra : Hồ Ngọc Lợi                         DĐ  0903.008.766                                         

 Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Minh             DĐ  0918.362.081 

 Phó Chánh Thanh tra: Ngô Trọng Nghĩa              DĐ  0918.825.495           

Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở

1. Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Tài chính;

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính;

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

4. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tài chính. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thực hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước, hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách không còn phù hợp…được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính;

5. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở;

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tài chính thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị đó;

7. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng và chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở Tài chính;

9. Chủ trì, tham gia, phối hợp xây dưng rà soát, hệ thống hoá và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu quản lý nhà nước của Sở Tài chính;

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Sở.