Ban giám đốc 
 


STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Bà: Phùng Thị Hiền: Giám đốc Sở

Điện thoại: 0633822110

Di động:     0918313617

- Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của phòng Ngân sách, Thanh tra Sở, công tác tổ chức và pháp chế của cơ quan; chỉ đạo công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan; Giải quyết các công việc đã phân công cho các Phó Giám đốc Sở khi các Phó Giám đốc đi công tác, nghỉ phép, nghỉ ốm; Là người phát ngôn chính thức của Sở Tài chính theo quy định hiện hành.

- Ký các nội dung có liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật .

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định về tài chính, tài sản công được giao.

- Phụ trách các địa bàn: Thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và huyện Di Linh.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo sự phân công của lãnh đạo tỉnh.

- Là chủ tài khoản của Sở Tài chính.

 

2

Ông: Nguyễn Gia Khang: Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0633822554

Di dộng:    0918007159

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của Phòng Quản lý Tài chính - Hành chính sự nghiệp, công tác hành chính của cơ quan; phụ trách các lĩnh vực liên quan đến các chương trình trọng tâm và các công trình trọng điểm của tỉnh; được ủy quyền của Giám đốc Sở trực tiếp giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc Sở đi công tác, nghỉ phép, nghỉ ốm.

- Phụ trách các địa bàn huyện: Đức Trọng, Đam Rông, Bảo Lâm.

- Được Giám đốc ủy quyền là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Tài chính.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo sự phân công của lãnh đạo tỉnh.

- Thực nhiệm một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3

Ông: Lê Văn Nhân: Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0633533430

Di dộng:    0918495845

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của Phòng Tài chính Doanh nghiệp và Phòng Đầu tư. Được Giám đốc Sở ủy quyền phụ trách công tác tiếp dân và công tác thực hiện ISO tại Sở.

- Phụ trách các địa bàn huyện: Đạ Huoai, ĐạTẻh và Cát Tiên.

- Được Giám đốc ủy quyền là chủ tài khoản thứ hai của Sở Tài chính.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo sự phân công của lãnh đạo tỉnh.

- Thực nhiệm một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

4

Ông: Vũ Đình Tuấn: Phó Giám đốc Sở

Điện thoại:  0633531699

Di động:     0918423857

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của Phòng Quản lý Giá và Công sản và Phòng Tin học - Thống kê;

- Phụ trách các địa bàn huyện: Lạc Dương, Đơn Dương và Lâm Hà.

- Được Giám đốc ủy quyền là chủ tài khoản thứ ba của Sở Tài chính.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo sự phân công của lãnh đạo tỉnh.

- Thực nhiệm một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.