Phòng TC-KH huyện Lạc Dương 
Phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Lạc Dương

 

1. Đồng chí Nguyễn Đắc Việt – Trưởng phòng

            Điện thoại: 063.3839161 ; Di động: 0903334014
            Email:
2. Đồng chí Nguyễn Văn Huynh – Phó phòng

            Di động: 01273920299                
            Email: