Mẫu kê khai đăng ký tài sản 
Biểu mẫu kê khai đăng ký tài sản cho các đơn vị

_____________________________________

File đính kèm : Biểu mẫu kê khai đăng ký tài sản cho các đơn vị