Sơ kết 5 năm thự hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU Đảng ủy Khối về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tổ chức Công đoàn khối Dân Chính Đảng trong tình hình mới" của Công đoàn Viên chức tỉnh 
 Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 và Kế hoạch số 44/KH-CĐVC ngày 22/4/2013 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 20/4/2009 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tổ chức Công đoàn khối Dân chính Đảngtrong tình hình mới" (nay là khối các cơ quan tỉnh); Để đảng viên, đoàn viên công đoàn trong khối Công đoàn viên chức nắm bắt thông tin, Công đoàn Viên chức tỉnh có báo cáo sơ kết việc tổ chức triển khai và éết quả thực hiện tại báo cáo số 109/BC-CĐVC ngày 16/8/2013

download báo cáo 109/BC-CĐVC