Kế hoạch kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 của công đoàn viên chức tỉnh 

     Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhầm thúc đẩy các hoạt động của công đoàn cơ sở, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCC, VC-LĐ, tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác công đoản cơ sở; đề cao sự chủ động, thường xuyên tự kiểm tra, giám sát của tùng UV BCH, từng tồ công đoàn và đoàn viên công đoàn. Trong năm 2013. UBKT Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng đã có kế hoạch kiểm tra 24 công đoàn cơ sở trực thuộc. Theo kế hoạch thì hoạt động sẽ bắt đầu từ ngày 01/8/2013.
download văn bản số 63/KH-CĐVC