Hội thảo khoa học "50 năm Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh" 

- Sáng ngày 11/9/2019, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tham dự có các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo: các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trường Chính trị tỉnh; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Lạt; đại diện Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Chủ trì Hội thảo

  

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Bản Di chúc lịch sử là tác phẩm thể hiện một cách đậm nét phong cách tư duy, chất trí tuệ, ngôn ngữ giản dị, gần gũi với đời thường nhưng có sức lay động lòng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một văn kiện lịch sử vô giá, được viết từ trái tim, trí tuệ và tư tưởng của một vĩ nhân. Di chúc của Người là sự hội tụ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hòa quyện, chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại; đã đi vào lịch sử và trở thành một tài sản vô giá của dân tộc ta.  Bởi trong đó thể hiện tâm huyết của một con người “đại nhân, đại trí, đại dũng”; là tầm cao của một con người đã dành cả cuộc đời phấn đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

 

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ 3 vấn đề: Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; Di chúc là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta và sự vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể tại Lâm Đồng.

 

Với 17 bài viết và ý kiến tham luận tại Hội thảo thực sự là những công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn và kết quả của việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu trong 50 năm qua; trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định giá trị của bản Di chúc và rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội thảo và đề nghị, các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị, thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng tới các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về nội dung bản Di chúc của Bác và nội dung Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nội dung Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII), Nghị quyết TW6, TW7 (khóa XII); Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về những nội dung trên, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; Tiếp tục thực hiện quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định 07-QĐ/TU ngày 22/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là phong cách “nói đi đôi với làm, gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân nghe, sâu sát và gắn bó từ cơ sở”; Thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 96-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đưa tinh thần 50 năm thực hiện Di chúc và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự với phương châm “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số…; Chú trọng xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, trong mọi tầng lớp nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác…

 

Đồng chí Trần Đức Quận tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng; vượt qua khó khăn, thử thách; dám nghĩ, dám làm; kỷ cương, liêm chính, hành động quyết liệt để xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng với nhân dân cả nước quyết tâm thực hiện trọn vẹn điều mong muốn cuối cùng của Bác: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới”.