Sắp xếp lại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Do sắp xếp lại tổ chức, ngày 06/9/2019 Đảng ủy cơ sở Sở Tài chính ban hành quyết định 19-QĐ/ĐUCS về giải thể Chi bộ Ngân sách và chuyển sinh hoạt đảng đối với các đảng viên khi giải thể Chi bộ Ngân sách đến sinh hoạt tại các chi bộ khác như Giá Công sản, Thanh tra, Hành chính sự nghiệp.

Như vậy, tính đến 01/10/2019 Đảng bộ Sở Tài chính còn 03 Chi bộ: Giá Công sản, Thanh tra, Hành chính Sự nghiệp.