Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá và phân loại TCCSĐ, Đảng viên năm 2019 

Sáng ngày 25/11/2019, Tại Hội trường Sở Tài chính, Đ/c Lê Văn Nhân Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn kiêm điêm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối vói tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh theo Công Văn Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 13/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vê kiêm điêm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đổi với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp