Tiếp tục đôn đốc thực hiện công khai tài chính 

Thực hiện Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; ngày 17/01/2017 Sở Tài chính đã Văn bản số 133/STC-ĐT về việc đề nghị các chủ đầu tư thực hiện công khai tài chính theo quy định đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN, Văn bản số 788/STC-ĐT ngày 20/4/2018 về việc thực hiện công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN của các chủ đầu tư và Văn bản số 517/STC-ĐT ngày 22/3/2018 về việc đôn đốc thực hiện công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN năm 2018.

Tuy nhiên, qua rà soát báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính năm 2017, 2018 của các chủ đầu tư tính từ đầu năm 2018 đến ngày 13/8/2018 cụ thể như sau:

- Có 44/73 chủ đầu tư thực hiện nộp báo cáo tình hình thực hiện công khai năm 2017 về Sở Tài chính, còn lại 29/73 chủ đầu tư (theo danh sách đính kèm) chưa nộp báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN năm 2017.

- Có 26/59 chủ đầu tư thực hiện nộp báo cáo tình hình thực hiện công khai năm 2018 về Sở Tài chính, còn lại 33/59 chủ đầu tư (theo danh sách đính kèm) chưa nộp báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN năm 2018.

Việc công khai và báo cáo công khai là nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, địa phương, chủ đầu tư. Do đóđề nghị các chủ đầu tư nằm trong danh sách chưa thực hiện công khai nêu trên lập báo cáo các nội dung phát sinh phải công khai của năm 2017, 2018 và gửi về Sở Tài chính theo quy định.

Sở Tài chính sẽ có kế hoạch kiểm tra (dự kiến trong quý IV/2018) đối với các chủ đầu tư đến thời điểm ngày 20/8/2018 chưa thực hiện công khai và báo cáo tình hình công khai năm 2017 và 2018 gửi về Sở Tài chính./.


download văn bản 1763/STC-ĐT