Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến ngày 31/12/2014 do không đủ hồ sơ quyết toán 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

Số:2700 /STC-ĐT

      Lâm Đồng, ngày 02  tháng 11 năm 2017

V/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến ngày 31/12/2014 do không đủ hồ sơ quyết toán

 

                           

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

                 

          Ngày 09/10/2017, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 13496/BTC-ĐT về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chậm trễ xử lý dứt điểm quyết toán các dự án do thiếu hồ sơ; thực hiện các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành; đưa nội dung chậm xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán các dự án làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có liên quan.

         Để kịp thời triển khai thực hiện Văn bản 13496/BTC-ĐT của Bộ Tài chính, tránh tình trạng bỏ sót các công trình, dự án đã hoàn thành còn tồn đọng giai đoạn 2005-2014, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện các nội dung như sau:

         1. Rà soát tất cả các dự án đã hoàn thành và các dự án dừng vĩnh viễn từ năm 2005 đến ngày 31/12/2014 chưa phê duyệt quyết toán, chưa làm thủ tục tất toán tài khoản với Kho bạc Nhà nước; ngoài các biện pháp đã được hướng dẫn tại Văn bản 901/STC-ĐT ngày 22/4/2016 của Sở Tài chính, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp tại Văn bản số 13496/BTC-ĐT về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán (gửi kèm theo Văn bản số 13496/BTC-ĐT).

2. Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ hoàn thành từ năm 2005 đến ngày 31/12/2014 theo hướng dẫn nêu trên chậm nhất là ngày 31/12/2017.

3. Hết thời hạn trên mà dự án vẫn chưa được phê duyệt quyết toán thì Kho bạc Nhà nước sẽ tất toán tài khoản theo số dư trên tài khoản của dự án đó; mọi chi phí phát sinh (nếu có) sau thời điểm tất toán, các chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (thay báo cáo);

- KBNN tỉnh;

- Phòng TC-KH các huyện, TP;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tường Vân