Góp ý dự thảo ban hành Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

          Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyển sở hữu toàn dân;

Thực hiện Thông báo số 102/TB-HĐND ngày 10/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận phiên họp thứ 18 của Thường trực HĐND tỉnh Khóa IX và Văn bản số 4995/UBND ngày 09/8/2018 của  UBND tỉnh Lâm Đồng về việc rà soát nội dung, tờ trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX (kỳ cuối năm 2018);

Sở Tài chính xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Vì vậy, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề nghị:

1.Các đơn vị dự toán cấp 1, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc nghiên cứu góp ý dự thảo Nghị quyết và đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày ..    /10/2018 để tổng hợp (dự thảo được đăng trên trang cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm đồng và Webside Sở Tài chính Lâm Đồng)

2. Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày (đề nghị đăng tải từ ngày …/9/2018) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan góp ý dự thảo.