Mở lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng năm 2014 

Thực hiện Văn bản số 7548/UBND-TC ngày 11/12/2013 về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Ngày 18/02/2014 liên sở, Sở Tài chính - Sở Nội vụ đã có Văn bản số 285/STC-SNV hướng dẫn Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ.

Theo đó, nhằm nâng cao công tác kế toán và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để được bổ nhiệm kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán theo đúng quy định tại Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ.  Sở Tài chính đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước trong thời gian 08 ngày. Lớp học đã tiến hành Khai giảng vào ngày 15/4/2014 tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tại chức Lâm Đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 165 học viên đang theo học lớp bồi dưỡng kế toán trưởng này./-