Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các Tổ chức chính trị - xã hội. 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1112 /STC-HCSN

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 5 năm 2017

 

V/v: tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các Tổ chức chính trị - xã hội.

 

 

 

Kính gửi:

 

 

 

 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Tỉnh Đoàn;

- Hội Nông dân tỉnh;

 

 

 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Hội Cựu chiến binh tỉnh;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 17/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2017, trong đó có nội dung xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đm cho công tác hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội; căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế địa phương, Sở Tài chính dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Để trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Dự thảo kèm theo Văn bản này và gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/5/2017.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

 Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh - Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng trên website);

- Lưu: VT, HCSN (Chiêng).

GIÁM ĐỐC

                  (Đã ký)
 

Đặng Đức Hiệp