Trả lời chế độ chế độ đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1131 /STC-HCSN

Lâm Đồng, ngày  22  tháng 5  năm 2017

V/v trả lời chế độ chế độ đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 69/TCKH ngày 29/3/2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Trọng việc hướng dẫn chế độ đào tạo bồi dưỡng của cán bộ, công chức.

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

1. Ngày 06/7/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 3805/UBND-TC ngày 06/7/2015 về việc đánh giá Đề án đào tạo nâng cao và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo:

Trong khi chờ ban hành quyết định thay thế (bãi bỏ) Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 của Ủy  ban nhân dân tỉnh các nội dung chi, mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính. Riêng đối với cán bộ công chức, viên chức được cử đi học trong nước theo Đề án 3159 tiếp tục được thanh toán chế độ tiền thưởng theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 của UBND tỉnh cho đến khi được cấp thẩm quyền ban hành chế độ mới”.

Do vậy, trên cơ sở Hướng dẫn số 572/HD-SNV ngày 24/6/2013 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng được cử đi đào tạo theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị (không thuộc Đề án Đào tạo, nâng cao phát triển nguồn nhân lực) được hỗ trợ kinh phí do đơn vị cân đối và quyết định tỷ lệ hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ gồm: nội dung theo chứng từ thu của cơ sở đào tạo và nội dung, mức chi tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC (không xây dựng và thực hiện nội dung theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND).      

2. Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với các Sở, ngành liên quan, xây dựng Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 để thay thế Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2010 - 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3805/UBND-TC. Sau khi Đề án mới được ban hành, Sở Tài chính sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thay thế (bãi bỏ) Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Tài chính trả lời để phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố biết và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Sở;

- Phòng NS, VP Sở;

- Phòng THTK (đăng Website);

- Lưu: VT, HCSN (Tú).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Đức Hiệp