Mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 

Ngày 19/02/2014 Bộ Tài chính đã có Văn bản số 2133/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014. Theo đó:

I. Việc mua sắm xe ôtô:

1. Đối với xe ô tô phục vụ công tác: Không thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung.

2. Đối với xe ô tô chuyên dùng: Việc mua sắm xe ô tô phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với số lượng, chủng loại sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ( đối với cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý).

3. Đối với xe ô tô phục vụ hoạt động của các Chương trình, Dự án sử dụng vốn nước ngoài ( nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ), thực hiện theo Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ.

II. Việc mua sắm tài sản nhà nước khác:  Thực hiện mua sắm theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc mua sắm tài sản phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách nhà nước./-

download thông tư 2133/BTC-QLCS