Trả lời chế độ phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 251  /STC-HCSN

Lâm Đồng, ngày  28  tháng 01  năm  2016

V/v trả lời chế độ phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Hồng

Trung tâm Văn hóa, Thể dục - Thể thao huyện Đam Rông.

Ngày 18/01/2016, Sở Tài chính nhận được Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng về việc trả lời chế độ phụ cấp công tác lâu năm theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng hỏi:

Tôi vào làm nhân viên tại Trung tâm Văn hóa, Thể dục - Thể thao huyện Đam Rông và có tham gia BHXH liên tục từ tháng 06/2006 đến nay. Tại thời điểm tháng 06/2006 tôi mới học hết lớp 12 và chưa qua đào tạo chuyên môn được hưởng lương khoán hàng tháng. Đến tháng 10/2011 tôi có bằng Trung cấp chuyên nghiệp được xếp hưởng lương theo ngạch chuyên môn trong chỉ tiêu biến chế. Vậy thời gian công tác của tôi được tính hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP là từ tháng 06/2006 hay từ tháng 10/2011.

2. Trả lời của Sở Tài chính:

Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lưỡng vũ trang, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội nhân dân và công an nhân dân ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã được xếp lương theo quy định tại các văn bản sau:

- Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát;

- Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước, chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;

- Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tính hưởng phụ cấp công tác lâu năm là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn) từ đủ 05 năm trở lên.

Căn cứ các quy định trên thì thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của bà Nguyễn Thị Hồng như sau:

- Từ tháng 06/2006 đến trước tháng 10/2011: Bà Nguyễn Thị Hồng hưởng lương theo hình thức lương khoán, chưa được xếp lương theo quy định tại các văn bản như đã nêu trên nên trong thời gian này không được tính hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

- Từ tháng 10/2011 trở đi, bà Nguyễn Thị Hồng được xếp hưởng lương theo ngạch chuyên môn và trong chỉ tiêu biên chế thì được tính hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Sở Tài chính trả lời cho bà Nguyễn Thị Hồng được biết để thực hiện quyền lợi của mình theo đúng chế độ quy định./-

Nơi nhận:

- Như trên;

- Trung tâm VHTDTT Đam Rông;

- Phòng TC-KH các huyện, thành phố;

- Giám đốc Sở;

- Phòng Ngân sách;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, HCSN (Tú).

 

GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)

 

 

Đặng Đức Hiệp